11.1. EQUIP DIRECTIU

11-4 Visites a l’equip directiu

Els temes que afecten a l’alumnat s’han de tractar sempre en primera instància amb el tutor/a o especialista corresponent, sols quan la qüestió o la problemàtica excedeixca les atribucions d’aquest/a s’acudirà al diversos membres de l’equip directiu, segons les funcions que té assignades.

– Secretari: certificats i assumptes administraius de caràcter general. (L’horari d’atenció serà: dimarts i dijous de 9:15 a 10:30 h)

– Cap d’Estudi: qüestions organitzatives i disciplinàries.

– Director: aspectes de representativitat del Centre i de coordinació general.

Per parlar amb la Cap d’Estudi, el Director o la Secretària (fora d’hores de secretaria) contacteu prèviament, mitjançant trucada telefònica (telf. 96 224 98 10) o els altres canals que trobareu a la SECCIÓ SECRETARIA, d’aquesta web, per tal de concretar l’hora d’atenció.

No oblideu que el millor medi de comunicació amb el col·legi es via tutor/a – equip directiu, i sempre en aquest ordre.