Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT)

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web  www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat "Protecció de dades en els centres educatius públics GVA", mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

CAPTACIÓ IMATGENS MARE, PARE, FAMILIARS O ACOMPANYANTS

AVÍS CAPTACIÓ D'IMATGENS AL CENTRE

Què he de saber sobre la protecció de dades?

Infografia que es troba disponible al web de la Conselleria, a l'apartat de protecció de dades en centres educatius amb el títol 'Què he de saber sobre la protecció de dades?', per tal que li doneu difusió entre els diferents sectors de la comunitat educativa, especialment entre l'alumnat.

INFOGRAFIA

INFOGRAFIA_QUÈ HE DE SABER SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES.