Trets d’identitat

Trets d’identitat

L’objectiu principal del CEIP Beato Jacinto Castañeda és aconseguir una escola PÚBLICA que garantesca la formació integral de l’alumnat com a persona responsable, crítica, activa, participativa i creativa; que tinga opinions pròpies i sàpiga escoltar i dialogar amb tolerància; respectuosa amb les diferències individuals de qualsevol tipus; solidària, pacifista i ecologista; que sàpiga treballar de manera autònoma i organitzada; que  estiga motivada per a aprendre i a formar-se com a persona humana per tal que arribe a estimar-se més a sí mateix, així com a la seua pròpia llengua i cultura.

 

1.1.       UNA ESCOLA PÚBLICA PER A TOTES I TOTS

– ACONFESSIONAL, pluralista, tolerant, respectuosa…, que integre a tots i totes independentment de les condicions personals i socials, de la seua capacitat intel·lectual o de les seues característiques econòmiques, culturals, ideològiques, religioses o ètniques.

– COEDUCADORA, que afavorisca la integració i la participació.

– IGUALITÀRIA, eliminant prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe per assegurar el respecte a la diversitat i a la identitat de gènere.

– SOLIDÀRIA, on es desterra tot tipus de violència com a forma de relació social i potència com a base de les relacions socials l’ajuda i l’intercanvi, és a dir, la cooperació.

“APRENDRE A VIURE JUNTS EN UNA SOCIETAT

MODERNA, PLURAL I MÉS JUSTA.”

1.2.        UNA ESCOLA DEMOCRÀTICA. PARTICIPATIVA

– Que potencia la col·laboració, comunicació i relació entre el Centre, les famílies i institucions del seu entorn.

– Que preconitza una gestió participativa i democràtica per mig dels seus òrgans de representació.

– Dins del centre es programa, es busquen recursos, s’avalua… en equip i en base al Projecte Educatiu.

1.3.        UNA ESCOLA OBERTA A L’ENTORN I A LA SOCIETAT

El Centre, en el seu Projecte Educatiu, pren consciència de què l’entorn està ací, en el Centre: en l’alumnat, en les famílies, en la seua AMPA, en l’aula, en les tutories, en el Claustre, en el Consell Escolar, en les seues àrees, en les visites, en els recolzaments, en les relacions amb els altres centres, i això es concreta a diversos nivells:

–    Col·laborant amb institucions, organitzacions…, que contribueixen a l’aconseguiment dels objectius del Projecte Educatiu.

–    Coneixent l’entorn pròxim social i cultural: visites, eixides de treball, itineraris, festes populars…

–    Obrint el Centre a l’entorn pedagògic: CEFIRE, CENTRES EDUCATIUS, UNIVERSITAT, …

1.4.        UNA ESCOLA COMPROMESA AMB EL RESPECTE I DEFENSA DE LA NATURA

–    Que fomenta una actitud de respecte i defensa de tots els recursos i elements que conformen la Natura.

1.5.        UNA ESCOLA COMPROMESA LINGÜÍSTICAMENT

Considerant la realitat sociolingüística de les famílies que conformen el nostre centre, així com l’entorn on està enclavat, la llengua majoritària és el valencià, es procurarà que siga aquesta, cada vegada més, la llengua ambiental, vehicular i d’ensenyança en l’àmbit escolar.

1.6.        UNA ESCOLA CREATIVA, INVESTIGADORA

Una escola que respon al nous reptes educatius que planteja la societat del segle XXI. Açò implica:

–    Mantenir una actitud oberta a les innovacions i als canvis presents en la societat: en el món de les ciències i la tecnologia, la comunicació, les arts…

–    Treballar els continguts bàsics a la llum de les exigències formatives generades per la societat de la informació i comunicació.

–    Adquisició d’hàbits de treball i lectura relacionats amb la recerca, selecció i organització de la informació:

“Ensenyar a aprendre

–     Integrar les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) a la pràctica educativa.

–     Integrar “noves ensenyances” relacionades amb la salut, el consum; la pau, el medi ambient, el civisme, la igualtat de gènere: “Educar en valors que puguen permetre a l’alumnat a integrar-se en una societat moderna, plural i respectuosa amb els drets humans”.

–     Desenvolupar capacitats artístiques i esportives.

1.7.        UNA ESCOLA CIENTÍFICA

Una escola que tinga els recursos suficients per programa, avaluar i traure conclusions de la seua activitat, que introduïsca els elements correctors necessaris a partir dels anàlisi dels seus resultats:

“QUE BUSCA LA MILLORIA DE LA QUALITAT

I LA INNOVACIÓ PERMANENT.”