06. ENSENYAMENT DE RELIGIÓ

L'ensenyament de Religió és d'oferta obligada per als Centres i de caràcter voluntari per als alumnes. La qual cosa significa que els pares o tutors dels alumnes podran sol·licitar a la direcció del Centre que els siga impartit l'ensenyament de Religió.

Educació Infantil

La sol·licitud es farà a l'inici de l'etapa, al sobre de matrícula.

Els alumnes que no sol·liciten l'ensenyament de Religió seran atesos per un professor/a del centre, que dirigirà i orientarà activitats educatives adequades a l'edat de l'alumnat. Per a més informació sobre aquestes activitats, cal dirigir-se al tutor/a.

Educació Primària

D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona del Reial Decret 126/2014, els centres docents garantiran que, a l'inici de l'escolarització de l'alumne o alumna en l'etapa en un centre educatiu, els pares, mares o tutors legals de l'alumnat manifesten la seua voluntat que estos cursen l'àrea, de Religió o de Valors Socials i Cívics.

En la resta de l'etapa, els pares, mares o tutors legals de l'alumnat podran en la confirmació de matricula (juny) modificar la seua decisió.

LOGO