Admissió curs 2020-2021

Calendari i procediment

 Publicat el calendari del procés d'admissió per al curs 2020-2021. El podeu consultar en el següent enllaç

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal.liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. (article 5)

  • El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica en el en el termini que establisca la Conselleria d'Educació i serà publicat proximament en el WEB de l'institut.
  • Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.
  • En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.
  • Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  • La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics
  • En el procediment d’admissió les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:
- Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
- eDNI, amb el seu respectiu lector.
- Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
- Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
- Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
E.S.O.
Batxiller
Cicles formatius de grau mitjà i superior
Formació professional bàsica

Normativa

15 aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en les ensenyances d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior.

Tota aquesta normativa, així com la resolució de cada Director Territorial on s'estableix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.