Premis extraordinaris de Formació Professional

Premis extraordinaris de Formació Professional

Podran optar als Premis Extraordinaris de Formació Professional els alumnes que, havent estat matriculats en centres docents de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics que impartisquen Formació Professional, reunisquen els requisits següents:

a) Haver finalitzat els seus estudis de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior en el curs acadèmic actual.

b) Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

La nota s’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els mòduls que componen el cicle. Per al càlcul de la nota mitjana no seran tinguts en compte els mòduls professionals que tinguen l’expressió d’apte, exempt o convalidat.

Els alumnes que, reunint els requisits establits en els apartats anteriors, vulguen optar a estos premis extraordinaris hauran de presentar la documentació que s’indica, en el centre públic on es troba el seu expedient acadèmic:

a) Sol·licitud d’inscripcció segons model que es publica com a annex II en la resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional (disponible a la secretaria de l’IES o a l’enllaç del final de la pàgina).

b) Certificat acadèmic dels estudis realitzats,  expedit per la secretaria del centre en model oficial.

c) Breu currículum basat en el model europeu (Europass: https:// europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae), amb indicació, si és el cas, dels premis o beques que han obtingut i altres mèrits qualssevol que es desitge al·legar, acompanyats de la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa corresponent degudament justificada.

d) Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten l’existència dels mèrits al·legats per la persona sol·licitant.

e) Autobarem dels mèrits presentats segons model de l’annex III de la Resolució per la qual es convoquen els premis extraordinaris.