Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2019-2020

NOU calendari proves lliures FP 

Important: l’alumnat matriculat en aquestes proves (derivades de la Resolució del 15 d’octubre de 2019) podrà matricular-se en el mateix mòdul professional en la modalitat d’ensenyaments de règim presencial, semipresencial o a distància en el curs 2020-2021

Resolució de 15 d'octubre de 2019 (DOCV 23/10/2019).

Correcció d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2019 (DOCV 14/11/2019).

Inscripcions: del 4 al 15 de novembre de 2019, els dos inclosos.

Realització proves: del 26 d'octubre al 4 de novembre de 2020.

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
  • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
  • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
  • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Segons  la Corrección d'errades publicada,  durant l'actual curs 2019-2020 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en estas proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega