Departament de física i química

Membres (curs 2023-2024).

  • Tula Albalat Martínez (cap de departament). Horari d’atenció: dijous de 8.55 a 9.50 h.
  • Ivan Asensi Peñarroja. Horari d’atenció: dilluns de 8.55 a 9.45 h.
  • Carolina Fernández Sevillano. Horari d’atenció: dilluns de 11.10 a 12.05 h.

Matèries impartides.

Optatives oferides.

  • Taller de reforç de ciències (2n ESO)
  • Física i Química (4t ESO)
  • Física i Química (1r Batxiller científic)
  • Física (2n Batxiller científic)
  • Química (2n Batxiller científic)

Programacions.

Recuperació de pendents: Pla de reforç individualitzat.

La recuperació de pendents es farà amb dues proves al laboratori de Física el 17/1/24 i el 10/4/24 a les 14.00 h.

Els alumnes amb assignatures de Física i Química pendents tenen accès al material en aquesta web en la matèria del curs a recuperar i poden preguntar dubtes a les professores i a la cap de departament.

I si els alumnes amb assignatures de Física i Química pendents estan cursant l’assignatura FÍSICA I QUÍMICA o un ÀMBIT CIENTÍFIC (en un curs superior), si aproven l’assignatura del curs superior aproven la pendent. És més, el/la professor/a d’aquesta matèria del curs superior en coordinació amb el/la cap de departament de Física i Química, poden decidir que aquests alumnes aproven l’assignatura pendent si així ho consideren, per haver superat els objectius corresponents a l’assignatura pendent.

Activitats extraescolars.

Pràctiques UJI per a 1r de Batxiller.

Webgrafia.

web utilitzada per Tula Albalat Martínez: https://sites.google.com/site/fisicaiquimica2/Home

web utilitzada per Ivan Asensi Peñarroja: https://sites.google.com/xtec.cat/antiparticula

web amb articles científics d’interès en anglès: https://www.bbc.co.uk/bitesize/search?d=BITESIZE

web amb simulacions: https://phet.colorado.edu/

web amb activitats interactives: https://www.liveworksheets.com/