Llistats provisionals concessions subvencions FP

Podeu consultar els llistats provisionals del les concessions de les subvencions per a alumnat que curse Formació Professional en els següents enllaços:

Podeu consultar els criteris de concessió en el següent enllaç:

Criteris de concessió.

Reclamacions del 25 al 27 de juliol en la secretaria del centre.

Llistes definitives Batxillerat 2022-2023 i Matrícula

La matrícula es realitzarà de forma PRESENCIAL.

L’alumnat que no reculli el sobre de matrícula i no el presente a la secretaria del centre en el termini indicat, perdrà la plaça adjudicada (seguir les instruccions de l’apartat matrícula).

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de manera telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats en el procés d’admissió.

RECLAMACIONS

Reclamació telemàtica a les llistes  definitives : del 22 al 26 de Juliol

La reclamació a les llistes definitives es farà via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats en el procés d’admissió.

La Comissió d’escolarització resoldrà i respondrà individualment fins el 29 de juliol.

Contra les decisions de la comissió podran interposa recurs d’alçada davant el director territorial d’educació en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 43.2 del decret 40/2016

Persones que han participat en el procés d’admissió i estan en els següents supòsits:

 • No haver obtingut plaça
 • Agrupació de germans
 • Millora de plaça

Hauran de complimentar el següent document (també es pot recollir en el centre de 1ª opció) i adjuntar còpia de la sol·licitud del procés ordinari d’admissió. Els dos documents s’hauran de presentar en l’Oficina d’Escolarització , demanant cita prèvia, situada en l’Edifici Menador 2a planta en la  plaça “Horts dels Corders”.

Telèfon cita prèvia:  010  /   964 22 60 10 si telefones de fora del municipi o des d’un telèfon mòbil)

Web cita prèvia: www.castello.es

Persones que no han sol·licitat plaça en el període d’admissió:

Han de passar per l’Oficina d’Escolarització, demanant cita prèvia, situada en l’Edifici Menador 2a planta en la  plaça “Horts dels Corders”.

Hauran d’aportar: el padró municipal, partida de naixement/llibre de família i DNI, NIEE o passaport dels progenitors o tutors legals.   La resolució d’aquest petició  serà comunicada  a la família pel centre al qual hagen sigut assignats per a completar el procés de matrícula.

Telèfon cita prèvia:  010  /  964 22 60 10 si telefones de fora del municipi o des d’un telèfon mòbil)

Web cita prèvia: www.castello.es

MATRÍCULA

La matrícula serà PRESENCIAL.

L’alumnat admès ha de passar a recollir el sobre de matrícula a consergeria (situada a l’hall del centre) a partir del dia 22 de juliol.

A continuació es matricularà el dia 26 de Juliol

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament complimentats i signats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat: Original i fotocòpia del Certificat de graduat en Educació Secundària (Annex XVII).
 • Alumnes de 2n de batxillerat: Original i fotocòpia del Certificat de notes de 1r curs.
 • Original i fotocòpia de la documentació justificativa de les circumstàncies al·legades en l’admissió ( domicili, Renda Valenciana d’Inclusió, Renda Familiar, Família nombrosa/monoparental, discapacitat de l’alumne, pares, mares, tutors o germans).
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del SIP
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria (s’entregaran al recollir el sobre).
 • 2 fotos actuals grandària carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografia).
 • Abonarà a la secretaria del centre: 6,50 euros (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega i assegurança escolar).

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

Les persones que hagen participat en el procés d’admissió  i estiguen interessades en les  vacants de batxillerat que puguen produir-se per renúncia o excedents hauran d’assistir a l’Acte presencial que se celebrarà en el  Centre el dia 2  de setembre, a les 11:00 h.  El dia 1 de setembre es publicaran les vacants existents.

Els participants han de vindre correctament identificats amb DNI/NIE, i en cas de ser menors d’edat acompanyats de pare/mare/tutor legal o un adult autoritzat.

Llistes definitives admissió FP 2022-2023 i Matrícula

La matrícula es realitzarà de forma PRESENCIAL.

L’alumnat que no reculli el sobre de matrícula i no el presente a la secretaria del centre en el termini indicat, perdrà la plaça adjudicada (seguir les instruccions de l’apartat matrícula)

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

RECLAMACIONS

Reclamació telemàtica  a les llistes definitives: del 21 al 25 de juliol

La reclamació a les llistes definitives es farà via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

MATRÍCULA

L’alumnat admès s’ha de matricular el dia indicat. Prèviament  ha de passar a recollir el sobre de matrícula a consergeria (situada al hall del centre) disponibles a partir del dia 22 de juliol (cal portar DNI/NIE o autorització). Al recollir el sobre se’ls donarà hora exacta de matrícula. Horari de secretaria 9:00 a 14:00h.  El mes d’agost el centre està tancat.

 • 22 de juliol
  • 1r CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria presencial (ordinari i nocturn)
  • 1r i 2n CFGM Emergències Sanitàries PRESENCIAL
 • 25 de juliol
  • 1r i 2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia
  • 2n CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria PRESENCIAL
 • 26 de juliol
  • 1r i 2n  CFGS Documentació Sanitària
  • 1r CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic.
 • 27 de juliol
  • CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria SEMIPRESENCIAL.
  • 1r CFGS Projectes d’Edificació
 • 28 de juliol
  • CFGM Emergències Sanitàries SEMIPRESENCIAL
  • 1r i 2n  CFGS Anatomia Patològica

Documentació:

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament complimentats i firmats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • Original i fotocòpia del requisit d’accés.
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del SIP
 • 1 foto actual mida carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografia).
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria ( les taxes van junt amb el sobre i s’han de pagar al banc abans de matricular-se)
 • Abonarà  a la secretaria del centre:
  • Alumnat NOU menor de 28 anys: 6,50 euros (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega i assegurança escolar).
  • Alumnat NOU major de 28 anys: 5,00 euros  (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega).
  • Alumnat ja matriculat al cicle menor de 28 anys: 1,50 (inclou assegurança escolar)
 • En cas de sol·licitar l’admissió al 2n curs d’un cicle formatiu en règim presencial, s’aportarà també una Certificació Acadèmica amb les qualificacions obtingudes en el 1r curs. EXCEPTE els alumnes del centre de Cures Auxiliars d’Infermeria semiprensencial  que es matriculen en 2n presencial per a realitzar les FCT.
 • Documentació justificativa d’altres circumstàncies al·legades (SEMIPRESENCIAL)
  • Resident a la Comunitat Valenciana (DNI o Certificat d’Empadronament).
  • Treballador o treballador aturat

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

A partir del 1 de setembre es penjarà en la web del centre com es realitzarà l’adjudicació de vacants.

Llistes definitives FPB 2022-2023 i Matrícula

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/ amb el número de sol·licitud d’ITACA , el NIA i la data de naixement de l’alumne. Les dues primeres dades les va rebre  la persona sol·licitant per correu electrònic quan el centre va importar la seua sol·licitud.

Reclamacions a la Comissió Sectorial d’Escolarització:  del 14 al 18 de juliol

Les reclamacions a les llistes definitives es farà via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

MATRÍCULA

L’alumnat admès s’ha de matricular del 15 al 20 de juliol.

Prèviament han de passar a recollir el sobre de matrícula en consergeria (situada al hall del centre).

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament complimentats i firmats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del SIP
 • 2 fotos actuals mida carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografia).
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria (entregades junt amb el sobre).
 • Abonarà  a la secretaria del centre 6,50 euros  (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega i assegurança escolar).

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS PER RENÚNCIA O EXCEDENTS

Dimarts dia 5 de setembre a les 10:00 a la Biblioteca tindrà lloc l’Acte d’Adjudicació de Vacants d’FP Bàsica dels cicles de:

 • Serveis Administratius
 • Informàtica d’Oficina

Poden participar:

 1. Les persones que estan en llista d’espera.
 2. Les persones que han participat en el procés d’admissió (en aquest cas hauran de presentar còpia de la sol·licitud d’admissió i del requisit d’accés (Consell orientador)).
 3. Les persones interessades que no han participat en el procès d’admissió (hauran de presentar el requisit d’accés (Consell Orientador)).

Tots han de portar el DNI/NIE i els menors d’edat han de vindre acompanyats del pare/mare o tutor legal o altra persona autoritzada