Llistats definitius concessió subvencions FP

Podeu consultar els llistats definitius de les concessions de les subvencions per a alumnat que curse Formació Professional en els següents enllaços:

Important:

A fi de realitzar els pagaments de les ajudes, totes les persones beneficiàries comunicaran el número de compte bancari (IBAN) en el qual desitgen rebre l’ingrés (ha de ser titular o cotitular), en els centres docents en què van presentar les sol·licituds d’ajuda.

Termini per a comunicar el compte bancari: fins el 23 de novembre de 2022

Procediment a seguir per a la domiciliació bancaria

Si no s’ha tramitat l’alta (o modificació si és el cas) de la domiciliació bancària en els quatre exercicis anteriors, ho hauran de realitzar d’una aquestes dues formes:

1. Preferentment, i a fi d’agilitar el cobrament, a través del procediment automatitzat: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648.

  • Un cop realitzat el tràmit , s’ha de comunicar al centre l’IBAN del compte bancari i entregar còpia del justificant obtingut al realitzar el procediment . Això es farà enviant un e-mail a 12005261.secretaria@edu.gva.es i posant en l’assumpte: “Compte bancari Subvencions FP”. En el text del e-mail indicar Nom i cognoms, DNI, modalitat de subvenció i IBAN i adjuntar el justificant.

2. De manera manual, descarregant i emplenant l’imprès en el tràmit :

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=15996&id_page=&id_site=&id_caso=docs

  • Aquest imprès s’entregarà presencialment al centre per a la seua posterior tramitació.
  • És imprescindible que estiga signat, degudament emplenat i ha de portar el segell de l’entitat financera en l’apartat corresponent. Es recomana comprovar el correcte emplenament i llegibilitat de l’IBAN per a l’agilitació dels pagaments.