Llistes definitives FPB 2024-2025 i Matrícula

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal AdmiNOVA amb el número de sol·licitud d’ITACA, el NIA i la data de naixement de l’alumne. Les dues primeres dades les va rebre  la persona sol·licitant per correu electrònic quan el centre va importar la seua sol·licitud.

Reclamacions a la Comissió Sectorial d’Escolarització:  del 12 al 16 de juliol

Les reclamacions a les llistes definitives es faran via telemàtica a través del portal AdmiNOVA  amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

MATRÍCULA

L’alumnat admés s’ha de matricular del 13 al 18 de juliol.

Prèviament han de passar a recollir el sobre de matrícula en consergeria (situada al hall del centre).

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament complimentats i firmats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • Consell orientador (original i fotocòpia), si no s’ha entregat en l’admissió.
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del SIP
 • 2 fotos actuals mida carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografia).
 • Fotocòpia del llibre/carnet de família nombrosa o monoparental (si disposa d’ell)
 • En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga, els dos progenitors han de signar tots els documents. A més si hi ha limitació de la pàtria potestat, cal aportar còpia de la sentència judicial.
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria (entregades junt amb el sobre).
 • Abonarà  a la secretaria del centre 1,20 euros  (inclou l’assegurança escolar).

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat, perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS PER RENÚNCIA O EXCEDENTS

El dimecres dia 24 de juliol a les 10.00 h a la Biblioteca es farà l’acte d’adjudicació de vacants.

El dimarts dia 23 de juliol es publicarà si hi ha o no vacants.

Recordeu consultar la pàgina web del centre

Llistes provisionals admissió ESO 2024-2025

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Llistat provisional admesos ESO

Llistat provisional NO admesos ESO

Les llistes provisionals també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal AdmiNOVA amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

Reclamacions: fins a les 23:59 del 15 de juliol

Les reclamacions a les llistes provisionals es faran via telemàtica a través del portal AdmiNOVA amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

Llistes provisionals admissió FP de GM i GS 2024-2025

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents (si no us han admès en 1a opció, consulteu la llista de no admesos per si us han admès en un altre lloc):

Les llistes provisionals també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/adminova/fp-interior/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

Reclamacions: del 9 al 11  de juliol  Les reclamacions a les llistes provisionals es faran via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/adminova/fp-interior/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

Podeu consultar els Criteris de prioritat en  GM i els Criteris de prioritat en GS

Lletra de desempat en la valoració de les sol·licituds: Per al procediment d’admissió  als ensenyaments de Formació Professional de GM i GS  els empats es dirimiran ordenant el primer cognom per les lletres AP i per a ordenar el segon cognom,  que s’aplicarà quan existisca coincidència amb el primer cognom, les lletres PO.

Premis extraordinaris de Batxillerat

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2023-2024.

Procediment per atorgar els premis:

 • Es convoquen 30 premis extraordinaris.
 • El procés per a atorgar els premis es realitzarà a través de la nota mitjana, expressada amb 3 decimals, obtinguda per l’alumnat aspirant en la fase obligatòria de la prova PAU, corresponent les quatre millors notes d’entre les matèries següents: Valencià: Llengua i Literatura II, Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Estrangera II (Alemany, Anglés, Francés o Italià), Història d’Espanya, Història de la Filosofia i la matèria de modalitat obligatòria (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, Anàlisi Musical II, Arts Escèniques II o Dibuix Artístic II).
 • En cas que l’alumne o alumna estiguen exempts en la prova PAU de la realització de l’examen de la matèria de Valencià: Llengua i Literatura II, el càlcul de la nota mitjana amb tres decimals es realitzarà amb les altres quatre matèries.
 • Per a l’adjudicació del premi extraordinari de Batxillerat, les persones aspirants hauran d’haver obtingut en cada exercici de la prova PAU almenys 5 punts, i una qualificació mitjana de la fase obligatòria de la PAU igual o superior a 8 punts.

Alumnat aspirant al premi:

Tot l’alumnat que complisca els requisits següents es considerarà aspirant, sense necessitat de cap inscripció:

 • Haver obtingut en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat de qualsevol de les modalitats una nota mitjana normalitzada igual o superior a 8,75 punts. S’entén la nota mitjana normalitzada com la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries cursades i superades en els dos cursos de Batxillerat, sense comptar, si és el cas, la matèria Religió, arredonida a la centèsima més pròxima, i en cas d’equidistància, a la superior.
 • Les matèries objecte d’exempció o convalidació de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música o de Dansa o que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, que consten com a exemptes o convalidades i que no són qualificades, no es computaran per a l’obtenció de la nota mitjana.
 • Cas que algun alumne o alumna no desitge ser considerat aspirant a aquest premi o considere que hauria d’estar inclòs al llistat provisional d’aspirants al premi podrà presentar l’annex I o l’annex II a la secretaria del centre.

Beneficis de l’alumnat premiat:

 • Els alumnes i les alumnes que obtinguen premi extraordinari de Batxillerat rebran un diploma acreditatiu d’aquesta distinció i podran optar al Premi Nacional, prèvia inscripció i sempre que complisquen els requisits establits en l’article 5 de l’Orde ECD/482/2018, de 4 de maig, per la qual es regulen (BOE 115, 11.05.2018)
 • Aquesta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic.
 • Els estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament de les taxes de matrícula en el primer curs dels estudis superiors en una universitat pública.

Calendari:

DATESACTUACIONS
Abans del 4 de juny de 2024Publicació del llistat provisional d’alumnat candidat al premi (a partir de la nota mitjana de l’etapa de batxillerat que consta a ITACA) en el web:
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
10 dies hàbils des de la publicació del llistats provisional d’aspirants.Possibilitat de renúncia a ser considerat aspirant a aquest premi mitjançant la presentació de l’annex I a la secretaria del centre educatiu.Al·legacions al llistat provisional d’aspirants mitjançant la presentació de l’annex II a la secretaria del centre educatiu.
Abans del 28 de juny de 2024Publicació del llistat definitiu d’aspirants al premi en el web:
http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
Abans del 12 de juliol de 2024Publicació del llistat provisional d’alumnat premiat en base a les qualificacions obtingudes en la fase obligatòria de la prova PAU en el web:
http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
5 dies hàbils després de la publicació de llistat provisional d’alumnat premiatPresentació per part de l’alumnat d’al·legacions al llistat provisional en els registres públics i oficines establides en l’article 16.4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al·legacions raonades a aquest llistat dirigides a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació.
Abans del 27 de setembre de 2024Publicació al DOGV del llistat definitiu d’alumnat premiat.

Subvencions per a alumnat que curse Formació Professional

Subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2023-2024

El dia 22/05/2024, s’ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2023-2024.

Aquestes subvencions estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027 i per la Generalitat Valenciana. 

Es presentarà una única sol·licitud per cada persona en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés.

Les sol·licituds s'entregaran de forma presencial a la secretaria del centre del 23 de maig al 5 de juny

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.

*Llistats provisionals subvencions FP

Modalitats de subvencions

Hi ha 3 modalitats de subvencions que poden interessar el nostre alumnat:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques:  Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat que realitza la Formació Professional Dual en les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ents autònoms.

b) Modalitat de Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o FCT: Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat , una vegada acreditada la necessitat de desplaçament.

c) Modalitat de desplaçament: Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció d’alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Es consideraran les despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com les de manutenció associades.

Si l’alumnat resideix fora del domicili habitual durant el curs acadèmic, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, se l’ajudarà addicionalment a sufragar les despeses d’allotjament en residència diferent del domicili habitual entre setmana, a excepció dels períodes de vacances.

Atenció!!: Per a determinar les distàncies , s'utilitzarà la calculadora de la Comissió Europea per a mobilitats d'Erasmus i s'especificarà el mètode de càlcul (adreça d'origen i de destinació) següent: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distancecalculator

Quanties de les subvencions:

Les quanties de les subvencions estan publicades a l’apartat 4 de la resolució esmentada anteriorment:

  1. Dual en administracions públiques: 1.300€.
  2. Formació en empreses: 400€.
  3. Desplaçament: 1.200€.

Requisits de participació:

a) Ser espanyol. o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié

En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

b) Qualsevol persona sol·licitant ha de tindre el DNI o NIE en vigor en el moment de presentar la sol·licitud i la documentació pertinents.

c) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

d) Cursar l’any de la convocatòria algun dels estudis de Formació Professional objecte d’aquesta ordre en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

En el cas de centres privats, el curs del cicle formatiu haurà d’estar concertat l’any acadèmic de la convocatòria de subvencions.

 

S’han de reunir també els següents requisits específics en el curs 2023-2024, segons la modalitat d’ajuda:

a) Formació professional Dual en administracions públiques.

  • Estar matriculat i realitzant l’activitat formativa en la modalitat de Formació Professional Dual en empreses del sector públic.

b) Formació  en empreses

  • Estar matriculat i realitzant la formació en empreses, siga Dual o el mòdul d'FCT, en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, amb un mínim de 100 hores.
  • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent  serà 14 km.
 • c) Desplaçament
  • Cursar els estudis de Formació Professional en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.
  • Com a residència habitual s'entendrà la que conste en Itaca , llevat que l'alumne n'acredite una diferent,, cas en què es justificarà i actualitzarà en ITACA degudament.
   En el cas d’alumnat que durant el curs acadèmic, residisca fora del seu domicili habitual o familiar per raons de proximitat al centre docent, haurà d’acreditar fefaentment tal circumstància mitjançant un contracte de lloguer, junt amb despeses de residència i certificat d’empadronament superior a tres mesos de validesa. En estos casos, a l’efecte de baremació, es considerarà la distància entre el domicili habitual o familiar en el qual residisca fora del període acadèmic i el centre docent.

Sol·licituds:

 • Les sol·licituds es presentaran entre el 23 de maig al 5 de juny.
 • Es presentarà una única  sol·licitud per persona en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés, presencialment a la secretaria del centre, segons el model que estarà disponible a la web de la Conselleria https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp juntament amb la documentació addicional segons la modalitat d’ajuda:

Documentació a aportar per l’alumnat matriculat a l’IES Matilde Salvador

 1. Sol·licitud degudament complimentada.
 2. Fotocòpia DNI / NIE.
 3. Declaració responsable subscrita per la persona sol·licitant en la qual manifeste, sota la seua responsabilitat, que les dades de la sol·licitud s’ajusten a la realitat, que compleix amb els requisits exigits en la convocatòria, que disposa de la  documentació que així ho acredita, la qual posarà a la disposició de l’Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment dels requisits i obligacions fins a l’acabament del curs acadèmic 2023-2024. El model de declaració estarà disponible a la web de Conselleria, juntament amb el de sol·licitud.
 4. Addicionalment, si s'al·lega la necessitat de residència fora del domicili habitual, s'aportarà la documentació que justifique el gaudi i pagament de l’activitat subvencionada (despeses per raò de lloguer d'habitatge o d'hostalatge en pensió, residència d'estudiants o establiment similar).

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.

 ALUMNAT DE CENTRES  CONCERTATS ADSCRITS

L’alumnat dels centres concertats adscrits s'informaran al seu centre de la documentació a aportar, encara que tant la sol·licitud com la documentació s’ha de presentar a la secretaria de l'IES Matilde Salvador.


NORMATIVA:

 

Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2024-2025

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat el 19 d’abril de 2024 en el BOE la convocatòria oficial de les beques i ajudes per a alumnes amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NEAE) en el curs acadèmic 2024-2025.

El termini de sol·licitud comença el 30 d’abril i acaba el 13 de setembre de 2024 inclòs.

Es sol·licitaran a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports. 

En cas de no tindre certificat electrònic per a firmar, hauràs d’imprimir el formulari de sol·licitud (un PDF) i presentar-lo al centre educatiu en què vas a estudiar.

Tota la informació en el següent enllaç:

https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2024.html

Beques Ministeri 2024-2025 : Batxillerat, FPB, Cicles Formatius i Universitat

Convocades les Beques del Ministeri d’Educació per a estudis postobligatoris: Batxillerat, FPB, FP de GM/ GS i Universitat

Presentació de sol·licituds : des del 19 de març ( a les 9:00 h) fins el 10 de maig ( a les 15:00 h) de 2024

Important: Has de presentar la sol·licitud dintre d’aquest termini encara que no sapigues el que vas a estudiar, inclús si encara no saps si estudiaras o no.

Podeu accedir a tota la informació de la pàgina del Ministeri d’Educació fent clic ací.