Premis extraordinaris de Batxillerat

Procediment per atorgar els premis:

  • Es convoquen 30 premis extraordinaris.
  • El procés per a atorgar els premis es realitzarà a través de la nota mitjana, expressada amb 3 decimals, obtinguda per l’alumnat aspirant en la fase obligatòria de la prova PAU, corresponent a les següents matèries:  Valencià: Llengua i Literatura II, Llengua Castellana i Literatura II,  Primera Llengua Estrangera II (Anglés),  Història d’Espanya i l’assignatura troncal general de modalitat cursada per l’alumnat (Matemàtiques II, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II o Fonaments de l’Art II).
  • Cas que l’alumne/a estiga exempt en la prova PAU de la realització de l’examen de la matèria de Valencià: Llengua i Literatura II, el càlcul de la nota mitjana amb tres decimals es realitzarà amb les altres quatre matèries.
  • Per a l’adjudicació del premi extraordinari de Batxillerat, les persones aspirants hauran d’haver obtingut en cada exercici de la prova PAU almenys 5 punts, i una qualificació mitjana de la fase obligatòria de la PAU igual o superior a 8 punts.

Alumnat aspirant al premi:

Tot l’alumnat que complisca els requisits següents es considerarà aspirant, sense necessitat de cap inscripció:

  • Haver obtingut el títol de Batxiller, amb totes les matèries de l’etapa superades en l’avaluació final ordinària, en el curs 2022-2023, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana.
  • Haver obtingut en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat de qualsevol de les modalitats una nota mitjana igual o superior a 8,75 punts.
  • Cas que algun alumne o alumna no desitge ser considerat aspirant a aquest premi o considere que hauria d’estar inclòs al llistat provisional d’aspirants al premi podrà presentar l’annex I o l’annex II a la secretaria del centre.

Beneficis de l’alumnat premiat:

  • Els alumnes i les alumnes que obtinguen premi extraordinari de Batxillerat rebran un diploma acreditatiu d’aquesta distinció i podran optar al premi nacional.
  • Aquesta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic.
  • Els estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament de les taxes de matrícula en el primer curs dels estudis superiors en una universitat pública.

Calendari:

DATESACTUACIONS
Abans del 2 de juny de 2023Publicació del llistat provisional d’alumnat candidat al premi (a partir de la nota mitjana de l’etapa de batxillerat que consta a ITACA) en el web:http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
10 dies hàbils des de la publicació del llistats provisional d’aspirants.Possibilitat de renúncia a ser considerat aspirant a aquest premi mitjançant la presentació de l’annex I a la secretaria del centre educatiu.Al·legacions al llistat provisional d’aspirants mitjançant la presentació de l’annex II a la secretaria del centre educatiu.
Abans del 30 de juny de 2023Publicació del llistat definitiu d’aspirants al premi en el web:http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
Abans del 12 de juliol de 2023Publicació del llistat provisional d’alumnat premiat en base a les qualificacions obtingudes en la fase obligatòria de la prova PAU en el web:http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
5 dies hàbils després de la publicació de llistat provisional d’alumnat premiatPresentació per part de l’alumnat d’al·legacions al llistat provisional en els registres públics i oficines establides en l’article 16.4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al·legacions raonades a aquest llistat dirigides a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació.
Abans del 29 de setembre de 2023Publicació al DOGV del llistat definitiu d’alumnat premiat.