Premis extraordinaris de Batxillerat

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2023-2024.

Procediment per atorgar els premis:

  • Es convoquen 30 premis extraordinaris.
  • El procés per a atorgar els premis es realitzarà a través de la nota mitjana, expressada amb 3 decimals, obtinguda per l’alumnat aspirant en la fase obligatòria de la prova PAU, corresponent les quatre millors notes d’entre les matèries següents: Valencià: Llengua i Literatura II, Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Estrangera II (Alemany, Anglés, Francés o Italià), Història d’Espanya, Història de la Filosofia i la matèria de modalitat obligatòria (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, Anàlisi Musical II, Arts Escèniques II o Dibuix Artístic II).
  • En cas que l’alumne o alumna estiguen exempts en la prova PAU de la realització de l’examen de la matèria de Valencià: Llengua i Literatura II, el càlcul de la nota mitjana amb tres decimals es realitzarà amb les altres quatre matèries.
  • Per a l’adjudicació del premi extraordinari de Batxillerat, les persones aspirants hauran d’haver obtingut en cada exercici de la prova PAU almenys 5 punts, i una qualificació mitjana de la fase obligatòria de la PAU igual o superior a 8 punts.

Alumnat aspirant al premi:

Tot l’alumnat que complisca els requisits següents es considerarà aspirant, sense necessitat de cap inscripció:

  • Haver obtingut en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat de qualsevol de les modalitats una nota mitjana normalitzada igual o superior a 8,75 punts. S’entén la nota mitjana normalitzada com la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries cursades i superades en els dos cursos de Batxillerat, sense comptar, si és el cas, la matèria Religió, arredonida a la centèsima més pròxima, i en cas d’equidistància, a la superior.
  • Les matèries objecte d’exempció o convalidació de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música o de Dansa o que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, que consten com a exemptes o convalidades i que no són qualificades, no es computaran per a l’obtenció de la nota mitjana.
  • Cas que algun alumne o alumna no desitge ser considerat aspirant a aquest premi o considere que hauria d’estar inclòs al llistat provisional d’aspirants al premi podrà presentar l’annex I o l’annex II a la secretaria del centre.

Beneficis de l’alumnat premiat:

  • Els alumnes i les alumnes que obtinguen premi extraordinari de Batxillerat rebran un diploma acreditatiu d’aquesta distinció i podran optar al Premi Nacional, prèvia inscripció i sempre que complisquen els requisits establits en l’article 5 de l’Orde ECD/482/2018, de 4 de maig, per la qual es regulen (BOE 115, 11.05.2018)
  • Aquesta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic.
  • Els estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament de les taxes de matrícula en el primer curs dels estudis superiors en una universitat pública.

Calendari:

DATESACTUACIONS
Abans del 4 de juny de 2024Publicació del llistat provisional d’alumnat candidat al premi (a partir de la nota mitjana de l’etapa de batxillerat que consta a ITACA) en el web:
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
10 dies hàbils des de la publicació del llistats provisional d’aspirants.Possibilitat de renúncia a ser considerat aspirant a aquest premi mitjançant la presentació de l’annex I a la secretaria del centre educatiu.Al·legacions al llistat provisional d’aspirants mitjançant la presentació de l’annex II a la secretaria del centre educatiu.
Abans del 28 de juny de 2024Publicació del llistat definitiu d’aspirants al premi en el web:
http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
Abans del 12 de juliol de 2024Publicació del llistat provisional d’alumnat premiat en base a les qualificacions obtingudes en la fase obligatòria de la prova PAU en el web:
http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
5 dies hàbils després de la publicació de llistat provisional d’alumnat premiatPresentació per part de l’alumnat d’al·legacions al llistat provisional en els registres públics i oficines establides en l’article 16.4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al·legacions raonades a aquest llistat dirigides a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació.
Abans del 27 de setembre de 2024Publicació al DOGV del llistat definitiu d’alumnat premiat.