Departament de francés

Membres (curs 2021-2022).

  • Cap de departament: Virginia Guiral Tellado. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .
  • Raquel Morillo Ortiz. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .

Matèries impartides.

  • Francés 1r Idioma (ESO i Batxillerat).

Optatives oferides.

  • Francés 2n Idioma (ESO i Batxillerat)).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de l'assignatura de Francés 1r idioma i de l'assignatura optativa de Francés 2n idioma durant el curs escolar i abans de la prova extraordinària de Juliol, es realitzarà de la següent manera:

Alumnat que cursa l'assignatura:
Per haver obtingut qualificació igual o superior a 5 en l'assignatura de nivell superior, en la 1a i 2a avaluació, després d'haver presentat degudament emplenat un
dossier de reforç elaborat pel departament.

Alumnat que no cursa l'assignatura:
Mitjançant la presentació del dossier i la realització d'un examen amb 10 preguntes que versaran sobre gramàtica, vocabulari, civilització mitjançant exercicis de tipologia variada (emplenar, redactar, unir, conjugar...). Cada pregunta tindrà un valor d'1 punt.
El lliurament del dossier de reforç es farà durant el mes de febrer.
La realització de l'examen es farà durant la tercera setmana de maig.

Activitats extraescolars.

Curs escolar 2021-2022: Activitats complementàries

1r TRIMESTRE

Celebració de «La Toussaint»(4ºESO)
Participació en el concurs «Juvenes Translatores» (2ºBAC-2n BAH)
eTwinning, durant tot el curs escolar (ESO)
Creació de «Un agenda de la langue et *civilisation françaises et francophones», durant tot el curs (novembre-maig) (1r BAC-1r BAH)

2n TRIMESTRE
Celebració de «La Chandeleur» (3ºESO; 4ºESO; 1r BAC-BAH; 2n BAC-2n BAH)
Celebració de «Le Carnestoltes» ( 2ºESO; 3ºESO)
Celebració de «Pâques» (1r ESO; 2ºESO)

Altres recursos d'interès.