L’institut

Al nostre Institut conviuen i participen una pluralitat i diversitat de persones: alumnes d'ESO, alumnes de batxillerat, alumnes de formació professional, professors, personal administratiu i subaltern, i pares. Per la qual cosa es requerix una organització que possibilite el bon funcionament del centre i facilite la consecució de les finalitats i objectius que com a Institut es proposa, definits pels seus trets d'identitat.

En l'Institut d'Educació Secundària Matilde Salvador es realitzen estudis en règim diürn, vespertí, nocturn i semipresencial.

IES_MS1