Cultura clàssica 4ESO

OPTATIVA:   CULTURA CLÀSSICA

ACTIVITATS

Mapes,  murals, pel·lícules, treballs individuals i en grup.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

Cap

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Especialment els alumnes/as  de la branca de  Lletres i  els Batxillerats d’Humanitats i Ciències Socials i el  Artístic.

Aconsellable per a tots/as, ja que, l’Antiguitat  Clàssica es troba la base de la nostra ciència, de la nostra llengua i de la nostra forma de vida.

CONTINGUTS

La mitologia a Grècia i Roma.  La seua pervivència en l’actualitat: art, cinema, lèxic, literatura…

Societat i vida quotidiana en l’Antiguitat Clàssica. Comparació amb l’actualitat.

Els grecs i romans en la Península Ibèrica.

METODOLOGIA

Presentació de la unitat: diapositives, pel·lícules, poemes, cançons, debats sobre textos o temes d’actualitat, visita a museus i exposicions…

Desenvolupament interactiu dels temes de cada unitat que es podran reduir o ampliar en funció dels suggeriments dels alumnes/as

AVALUACIÓ

Valoració de les intervencions i actituds de l’alumne/a: assistència, puntualitat,  respecte a les normes de convivència…

Anàlisi del mètode de treball emprat: selecció d’informació, ordenació dels materials…

Valoració del treball de classe: presentació, ortografia…