Educació físicodeportiva i salut

ACTIVITATS

Classes eminentment pràctiques.

Esports d’equip, d’adversari i individuals. Activitats de caràcter recreatiu. Condicionament físic. Creacions grupals d’Expressió Corporal. Tècniques de Relaxació.

CONEIXEMENTS I REQUISITS PREVIS

Alumnes amb experiència en activitats físiques i esportives.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes que vulguen cursar estudis relacionats amb l’Educació Física i l’Esport. Alumnes preocupats per la seua imatge personal.

CONTINGUTS

–        Continguts teòrics: Programa de manteniment personal. Nutrició i activitat física. Dieta de l’esportista. La seguretat en l’Esport. Primers Auxilis. Activitat física i mercat laboral.

–        Condició Física: Planificació (orientada a la Salut o al rendiment esportiu). Proves d’esforç i habilitat.

–        Habilitats: Esports de Cooperació i Oposició. Esports d’Adversari i Individuals. Activitats fisicorecreatives. Expressió Corporal.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

En cada trimestre els alumnes sumaran fins a 6 punts (60% de la nota) de la part de Procediments (els continguts propis de l’Assignatura, és a dir, condicionament físic, habilitats i expressió corporal); fins a 2 punts (20% de la nota) de la part de teoria; i altres 2 punts (20% de la nota) en relació a l’actitud (assistència i puntualitat, cooperació, cura del material, relació positiva envers els companys, el professorat i en general amb l’Assignatura, etc)