Optatives 2n ESO

Matèries opcionals que prèviament a la matrícula s’ofereixen durant el curs 24/25: