Matemàtiques B 4ESO

MATEMÀTIQUES B                 4t ESO

 

A qui va dirigida?

A aquells alumnes que estan interessats a cursar Batxillerat amb alguna assignatura de Matemàtiques (és a dir, les modalitats de Ciències, de Ciències Socials o la modalitat General).

 

Continguts

Concepte de nombre irracional

Notació científica

Potències d’exponent sencer o fraccionari

Interés compost

Operacions amb nombres naturals, enters, racionals i arrels

Potències de nombres naturals, enters, racionals o irracionals

Proporcionalitat

Estratègies de càlcul mental

Concepte de logaritme decimal d’un número

Polinomis. Suma, resta i producte de polinomis

Equacions  de  primer  i  segon  grau

Inequacions de primer grau. Sistemes d’inequacions lineals

Sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites

Factorització de polinomis

Fraccions algebraiques

Angles  en  el  sistema  sexagesimal  i  en  radians

Translacions, girs i simetries

Teorema de Pitàgores. Aplicacions

Elements notables del triangle

Esfera

Iniciació  a  la  geometria  analítica  en  el  pla

Programes informàtics de geometria dinàmica

Relacions mètriques en els triangles i raons trigonomètriques

Geometria en context real

Funcions lineals

Anàlisis i interpretació de funcions no lineals

Resolució de problemes

Càlcul  de  probabilitats  mitjançant  la  regla  de  Laplace

Suceso  contrari,  succés  segur  i  succés  impossible.  Successos compatibles i incompatibles

Unió i intersecció de successos: concepte i propietats

Propietats de la probabilitat

Probabilitat  condicionada

Introducció a les tècniques de recompte

Introducció  a  la  combinatòria

Ús  de el  càlcul  de  probabilitats  en  contextos  no  lúdics

Concepte de variable estadística

Disseny i fases d’un estudi estadístic

Càlcul   i   interpretació   de   les   principals   mesures   de centralització

Càlcul i interpretació de les principals mesures de dispersió

Diagrames de dispersió. Introducció a la correlació

Els continguts es tracten amb major profunditat que en les Matemàtiques A