Aneu a la barra d'eines

Pla d’estudis 3ESO

 

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Biologia i Geologia 2
Física i Química 2
Geografia i Història 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Inglés 3
Específiques Educació Física 2
Música 2
Educació plàstica, visual i audiovisual 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Troncals d’opció (triar una) Matemàtiques acadèmiques / Matemàtiques aplicades 4
Específiques (triar una) Religió / Valors ètics 1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Cultura clàssica 2
Tecnologia 2
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial 2
Francés (Segon idioma) 2
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

(es tria 1 o cap)*

 

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Informàtica 2
Taller de reforç: Valencià 2
Taller de reforç: Matemàtiques Acadèmiques 2
Taller d’aprofundiment de Valencià. 2
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula” 2
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura” 2
Projecte interdisciplinar: “Teatre musical” 2
Projecte interdisciplinar: “Ràdio escolar” 2
Projecte interdisciplinari: “Disseny de videojocs” 2
Projecte interdisciplinari: “Programació i desenvolupament web” 2
Projecte interdisciplinari: “Calculadores i aplicacions de Geometria dinámica” 2
Projecte interdisciplinari: “Taller d’escacs, entre dames i alfils” 2
Projecte interdisciplinari: “L’aventura al laboratori” 2
Projecte interdisciplinari: “Química ambiental i de la salut” 2
Projecte interdisciplinari: “El còmic i l’expressió gràfica” 2
Competència comunicativa oral Inglés 2
TOTAL hores / setmana 32 h