Pla d’estudis 3ESO

LOMLOE

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Hores setmana

Obligatòries

 

Biologia i Geologia

2

Física i Química

2

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Anglés

4

Matemàtiques

4

 

Educació Física

2

Tecnologia i digitalització

2

Educació plàstica, visual i audiovisual

2

 

 

Valencià: llengua i literatura

3

 

Tutoria

1

 

 

Religió / Atenció educativa

1

 

 

Projecte interdisciplinari

2

Optativas

Optativa (escollir una)

Taller de reforç: Valencià

2

Taller de reforç: Matemàtiques

2

Taller d’aprofundiment de Valencià.

2

Cultura clàssica

2

Taller d’Economia

2

Francès (Segon idioma)

2

Intel·ligència artificial, robòtica i programació

2

Creativitat musical

2

   

Total hores setmanals:

33h