Història de la filosofia 2Batx

L’assignatura d’Història de la Filosofia ofereix una visió panoràmica dels moments clau del desenvolupament del pensament occidental, de la història de la ciència i de la reflexió sobre l’ésser humà, la societat i la cultura. Ens fa conscients de la diversitat de plantejaments i respostes; i tot això des d’una perspectiva actualitzadora, on l’important és el que el debat històric-filosòfic pot aportar a la comprensió del present i a l’albire del futur.

Per tot això, el coneixement dels seus continguts afavoreix l’esperit crític, l’autonomia de criteri i la creativitat tan requerides en la formació intel·lectual i moral per als temps que corren. Estudiar Història de Filosofia és imprescindible per a aconseguir una visió integradora de l’aportació de les ciències, l’art i altres discursos a la cultura contemporània

A més, aquesta assignatura fomenta l’ús d’estratègies de treball intel·lectual, com ara el comentari de text, l’elaboració de síntesi, la realització de xicotets assajos i redaccions argumentatives, i l’ús de les TIC en la cerca d’informació, elaboració i presentació de treballs. Sense oblidar el diàleg racional i l’art d’exposar i debatre oralment les pròpies idees

El temari oficial comença amb les figures clau del període clàssic (Plató i Aristòtil), continua amb l’etapa medieval, segueix amb la revolució científica i les figures emblemàtiques del període modern (Descartes, Hume, Kant), amb atenció especial a personatges fonamentals per a entendre el present, com ara Marx i Nietzsche, i acaba amb algunes figures contemporànies clau, com Habermas, o de la filosofia espanyola, com Ortega y Gasset. I això a través d’una selecció de fragments de les obres més representatives d’aquests autors.

En qualsevol cas es donarà prioritat als autors més reveladors per a comprendre els problemes contemporanis i les propostes corresponents de solució. No es tracta de fer un recorregut exhaustiu per totes les etapes, sinó més aviat, com déiem al principi, d’il·luminar el  present des del passat

Recomanada especialment a tots els que cursaran Ciències Socials, com ara Psicologia, Història, Dret, Filologia, Sociologia, Economia i CC. Polítiques; per descomptat, a tots els interessats a fer estudis de Magisteri o Pedagogia; als quals volen cursar estudis de Periodisme, Publicitat o Art i també per als molt interessats en les Ciències pures -com ara Física -, així com en les naturals i de la salut -Biologia , Medicina.