Francés II 2Batx

ACTIVITATS

  • Conversar en francés.
  • Lectura de diferents tipus de text.
  • Redactar textos en funció de la intenció de comunicació .
  • Exercicis de gramàtica (subjuntiu, veu passiva, passé
  • simple, subordinades….)
  • Cerca d’informació i exposició en classe.

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

Els coneixements adquirits en 1ºde Batxillerat.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes/as que han estudiat francés en 1r de Batxillerat

CONTINGUTS

-Comunicació oral i escrita.

-Ampliació dels continguts gramaticals i lexicals.

-Redactar diferents tipus de textos (cartes, successos, relats, anuncis, instruccions, etc.) tenint en compte la intenció de comunicació

-Comprendre textos orals i escrits dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, tele, internet).

-Ampliació dels aspectes socioculturals de França i dels països francòfons

METODOLOGIA

Se segueix a mpliandoconeixements amb documents autèntics,  llibres de lectura, articles de premsa, reportatges de vídeo, utilització del diccionari monolingüe i bilingüe, pel·lícules, videoclips i Internet que es converteix en el recurs més complet.

La llengua de comunicació en classe serà el francés.