Economia de l’empresa 2Batx

ACTIVITATS

Les activitats seran variades i tindran en compte les característiques, necessitats i interessos de l’alumnat, de manera que a través d’elles s’aconseguisca una aplicació pràctica dels continguts apresos i una millor comprensió de la realitat empresarial.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

No són necessaris. No obstant això, és recomanable haver cursat la matèria Economia en 1r de batxillerat.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Aquell alumnat que estiga interessat a conéixer i comprendre el funcionament bàsic de les empreses i desenvolupar un pensament crític en relació a les seues diferents actuacions. Així mateix, és recomanable la seua elecció per a aquell alumnat que vulga continuar estudis, bé de formació professional de les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting i Hostaleria i Turisme, o bé estudis universitaris relacionats amb l’àmbit econòmic, empresarial i social (Economia, ADE, DADE, Màrqueting, Turisme, TADE, Relacions Laborals, Sociologia, etc.)

CONTINGUTS

La matèria es divideix en set blocs de continguts:

Ø  L’empresa.

Ø  Desenvolupament de l’empresa.

Ø  Organització i direcció de l’empresa.

Ø  La funció productiva.

Ø  La funció comercial de l’empresa.

Ø  La informació comptable en l’empresa.

Ø  La funció financera.

METODOLOGIA

Orientada a la comprensió del funcionament de les empreses, de com prenen les seues decisions i al desenvolupament del pensament crític respecte a les seues actuacions.

AVALUACIÓ

Es tindran en compte totes les intervencions, treballs i proves realitzades per l’alumnat, així com la seua actitud i interés cap a la matèria.