Reforç de valencià. 1ESO

OPTATIVA: Taller de valencià. 1r ESO

DEPARTAMENT: Valencià

ACTIVITATS: Activitats de suport per a l’aprenentatge de la llengua. Activitats complementàries de comprensió, d’ortografia, de gramàtica i d’expressió oral i escrita, adaptades al nivell de l’alumnat.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS: No són necessaris.

QUI HAURIA DE TRIAR-LA (*): Alumnes nouvinguts i alumnes que presenten dificultats i que necessiten reforçar continguts per tal d’assolir coneixements bàsics de la llengua.

CONTINGUTS: Es relacionen amb els continguts impartits a l’assignatura de valencià del curs corresponent. Sempre que el/la professor/a ho considere convenient, es podran treballar continguts d’anys anteriors per tal d’afavorir, millorar i consolidar l’aprenentatge de l’alumnat.

METODOLOGIA: Activa, dinàmica i funcional, que assegure la participació de l’alumnat en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge. Potenciarem l’expressió oral amb l’objectiu final que l’alumne/a sàpiga utilitzar la llengua en qualsevol situació comunicativa i en els àmbits en què desenvolupa la seua activitat.