Obtenció Directa del Certificat de Superació d’Ensenyances Elementals

Inscripció: 1 fins 15 d'octubre de 2023

Publicació llistat d'aspirants: 30 d'octubre de 2023

Realització prova: 29 de novembre de 2023

Publicació aptes: 1 de desembre de 2023

Estructura de la prova:

Segons el que disposa l'articule 19 del Decret 159/2007, de 21 de setembre de la Conselleria d'Educació, i considerant el desenrotllament del Títol V de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, modificat per l'orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, s'establix que els conservatoris elementals i professionals que impartisquen les Ensenyances Elementals de Música organitzaran en el primer trimestre del curs proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música.

Els requisits dels aspirants són els següents:

1. Podrà presentar-se a les proves per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyances Elementals de Música i de Dansa tot l'alumnat que no haja conclòs les Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, havent cursat part d'elles; així com aquelles persones que aspiren a obtindre el Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, amb independència de la seua edat.

2. Els que hagen iniciat estudis reglats en les Ensenyances Elementals i desitgen presentar-se a les proves deuran formalitzar la sol·licitud d'inscripció en el conservatori on es trobe el seu expedient acadèmic. Als efectes de poder realitzar estes proves en un altre centre, el centre de destinació solicitarà el trasllat d'expedient al centre d'origen.

3. Les persones que no hagen cursat Ensenyances Elementals de Música o de Dansa de caràcter reglat podran inscriure's per a la realització de la prova en qualsevol dels conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les Ensenyances Elementals de música o de dansa. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova procedirà a l'apertura d'un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova d'obtenció directa del certificat d' Ensenyances Elementals.

Sol·licituds i documentació:

La documentació que deurà aportar-se junt amb la sol·licitud de realització de la prova per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, que figura en l'Annex XIII, serà la següent:

a) Imprés de sol·licitud d'inscripció. En el cas de les Ensenyances Elementals de Música, en la dita sol·licitud constarà l'especialitat instrumental en què es realizarà la prova.

b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l'obertura de l'expedient i els drets d'examen.

c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat, en cas de sol·licitar les reduccions corresponents.

d) En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu expedit per l'administració competent, acompanyat d'una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves.

L'estructura de la prova és :

Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l'ordre de realització de les parts i exercicis de la prova:

1. Prova d'especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.

1.2 Interpretació de tres obres d'entre un llistat de sis, presentat per l'alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L'alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant d'entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que vagen a interpretar, així com els originals de les mateixes.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s'adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d'accés a les Ensenyances Professionals en l'especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l'aspirant que interprete un moviment o diversos d'ells. L'alumnat que presente obres amb acompanyament obligat estarà a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova, es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre pràctic.

2.1 Prova teòrica. En ella es realitzaran dos exercicis:

a) Prova de capacitat auditiva. Realització d'un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.

b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línea i en clau de Fa en quarta línea.
b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

Els criteris de qualificació són:

1. Cada tribunal avaluarà la prova, part o exercici que li corresponga, consignant una qualificació entre zero i deu, amb dos decimals. Es considerarà que un aspirant ha superat la prova quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts.
2. Les proves tindran caràcter eliminatori; per tant, l'obtenció del Certificat d' Ensenyances Elementals es produïrà quan l'aspirant supere tots els exercicis i parts que formen part de la prova. Es considerarà que un aspirant ha superat cada part o exercici quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts. Així mateix, els aspirants concurriran a les diferents proves i parts successives conforme hagen superat les anteriors.

3. Els conservatoris, en virtut del seu autonomia pedagògica, establiran els criteris per a la ponderació de les parts i exercicis a l'hora de realitzar el càlcul de la qualificació final de la prova, una vegada superades les diferents parts i exercicis per part d'un alumne o alumna. En el CPM Oliva la nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova. Per a obtindre la qualificació de cada una de les dos proves es realitzarà la mitjana aritmètica dels exercicis que comprenga cada una.