Renúncia de Matrícula

Extracte del document sense validesa oficial en el qual es pot consultar la redacció refosa de l'ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa en la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Article 17. Renúncia de matrícula.

1. Hauran de sol·licitar la renúncia de matrícula tots aquells alumnes o alumnes que vulguen interrompre els estudis una vegada començat el curs. L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podran sol·licitar davant l'adreça del conservatori o centre autoritzat de Música o de Dansa la renúncia de matrícula, mitjançant escrit motivat que s'haurà d'ajustar al model que figura en l'annex VII i que haurà d'entregar-se en la secretaria del centre. La renúncia de matrícula es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 de març del curs escolar. La direcció dels conservatoris resoldrà les sol·licituds que es presenten en aquests centres en el termini màxim d'un mes des de la recepció d'aquestes, entenent-se estimades les sol·licituds presentades en forma i termini si no es dictara resolució expressa en aquest termini. Contra la resolució de la direcció dels conservatoris cabrà interposició de recurs d'alçada davant la direcció territorial d'Educació competent, per part de les persones interessades.

2. L'alumnat que curse dues especialitats en els ensenyaments elementals de música, en les professionals de música o en les professionals de dansa, podrà renunciar independentment a cadascuna d'elles.

3. La renúncia serà acceptada si aquesta es presenta en forma i termini, llevat que la motivació expressada per l'alumnat o els seus representants legals siga considerada insuficient per la direcció del centre. En aquest últim cas, s'haurà de notificar a la persona interessada la denegació motivada de la renúncia de matrícula.

4. Quan s'accepte la renúncia d'un alumne o alumna, el curs escolar al qual haja renunciat no li computarà a l'efecte de permanència en els ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa, ni a l'efecte de permanència en el curs corresponent. La renúncia de matrícula implicarà la pèrdua de la condició d'alumne o alumna oficial del conservatori o centre autoritzat per a impartir els ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa en què estiguera matriculat, al mateix temps que anul·larà qualsevol avaluació parcial efectuada en aquest curs. Aquesta circumstància es farà constar en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna mitjançant l'oportuna diligència.
5. La renúncia de matrícula no donarà dret a la devolució de les taxes abonades. Així mateix, suposarà la pèrdua de qualsevol prioritat en l'admissió d'alumnat enfront de l'alumnat de nou ingrés en posteriors convocatòries d'accés.

6. L'alumnat matriculat té l'obligació d'assistir a classe i al centre d'acord amb l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis. A aquest efecte, els reglaments de règim interior dels conservatoris, aprovats pels respectius Consells Escolars, establiran el nombre màxim de faltes d'assistència que impossibilitarà l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 33 i en la disposició addicional primera de l'esmentat Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell. Cada centre arbitrarà les mesures que considere més oportunes perquè l'alumnat puga seguir el desenvolupament de la programació del curs de manera continuada i estable, mitjançant registres d'assistència o comunicats a les famílies, tutories individualitzades i entrevistes periòdiques amb pares, tutors o representants legals.

7. Tots els centres que imparteixen aquests ensenyaments de règim especial regularan en el seu reglament de règim intern els mecanismes de seguiment d'assistència de l'alumnat, així com les conseqüències derivades de l'incompliment d'aquest seguiment de l'ensenyament.”
8. En els conservatoris titularitat de la Generalitat Valenciana, causaran baixa d'ofici:

a) Els alumnes o alumnes que no utilitzen el seu dret a la readmissió, segons l'estipulat en la present norma.

b) Els alumnes o alumnes que encara optant per la readmissió, no obtinguen un lloc escolar vacant en el curs escolar en el qual se sol·licite la readmissió.

En tots els casos, la baixa implicarà la pèrdua definitiva de tots els drets derivats de la condició d'alumne o alumna oficial del centre.