Audicions Comentades

ASSIGNATURA OPTATIVA: AUDICIONS COMENTADES

L’assignatura Audicions Comentades és una assignatura optativa de disseny propi als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

Aquesta assignatura s´imparteix al C.P.M. Josep Climent d'Oliva per a completar el desenvolupament auditiu de l´alumnat que finalitza les ensenyances professionals.

Sabem que existeix sols una partitura original i però escoltem, en ocasions, distintes interpretacions de la mateixa obra musical amb distints resultats sonors.

¿ Quina versió és més acceptable? ¿Per què?

Es tracta de conèixer les ferramentes necessàries per a la crítica de la interpretació musical des del punt de vista històric, estètic, harmònic, tímbric, formal i estilístic, mitjançant l’anàlisi i comentar de l´audició del resultat sonor aconseguit amb la interpretació.

Amb aquesta assignatura es pretén adquirir procediments per a defendre una opinió personal al voltant de les distintes interpretacions que es poden escoltar al voltant de una obra determinada.

Aquesta assignatura també és de utilitat en el futur professional a nivell de públic, intèrpret, docent, crític musical, director de una agrupació, investigador,....