Premis Professionals

ORDE 76/2014, de 16 de setembre,de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana els premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs les ensenyances professionals de música o de dansa.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial,

EXTRACTE DE LA NORMATIVA PREMIS PROFESSIONALS DE MÚSICA 2020

CONDICIONS D'ACCÉS ALS PREMIS PROFESSIONALS

1. Podrà optar al premi professional l'alumnat que haja cursat i superat, en les convocatòries ordinària o extraordinària del curs acadèmic 2019-2020, el sisé curs d'Ensenyaments Professionals de Dansa o Música, en conservatoris i centres autoritzats situats a la Comunitat Valenciana.

2. Per a concórrer a aquests premis, l'expedient acadèmic haurà de tindre una nota mitjana de totes les assignatures de huit o superior a aquesta, calculada sobre el valor numèric de totes les assignatures, en els dos últims cursos dels Ensenyaments Professionals de Música i/o Dansa, i obtindre la qualificació específica següent segons el premi a què opte:

En el cas de Música, per a poder presentar-se als premis de les distintes especialitats, haurà d'obtindre una qualificació mínima de 9 punts en l'assignatura específica, tant en cinqué curs com en sisé curs de l'especialitat a què s'opte.

En el cas de Música, per a poder presentar-se als premis en les distintes modalitats convocades, haurà d'obtindre una qualificació mínima de 9 punts: en els dos cursos d'Anàlisi i en l'assignatura de Fonaments de Composició (modalitat Fonaments de Composició), en els dos cursos d'Història de la Música (modalitat Història de la Música), i en els dos últims cursos de l'assignatura de Música de Cambra, així com una qualificació mínima de 8 punts en sisé curs d'Instrument o Cant (modalitat Música de Cambra).

Amb aquesta finalitat, les assignatures convalidades no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana. En el cas de l'alumnat que haja ingressat en sisé curs, la nota mitjana estarà referida únicament a les assignatures del dit curs.

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

L'alumnat que reunisca els requisits indicats en l'article anterior i desitge optar als premis professionals, enviarà la sol·licitud Annex I emplenada i signada al correu del centre: 46021782@gva.es.

L'alumnat aportarà 3 còpies de les partitures de les obres a interpretar el dia de la prova.

La presentació d'instancies serà del 15 al 30 de juny.

REALITZACIÓ DE LA PROVA

La prova es realitzarà els dies 14 i 15 de juliol de 2020.

CONTINGUT DE LA PROVA:

 • La prova constarà almenys d'una part d'interpretació en audició pública amb un mínim de tres obres, estudis o moviments que pertanyen a diferents estils de l'especialitat instrumental, amb una dificultat, com a mínim, corresponent al sext curs d'ensenyances professionals.

 • L'alumnat presentarà un progarama d'almenys 30 minuts, a juí del tribunal.

 • L'alumnat podrà presentar obres amb acompanyament i estarà obligat a presentar-les-hi, aportant-lo pel seu compte.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

 • 1. La direcció dels centres designarà els components dels tribunals que han de jutjar estos premis i les seues funcions. Estos tribunals, encarregats de la realització i l'avaluació de les proves, funcionarancom a òrgans col·legiats i els serà aplicable el que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 • 2. Els tribunals estaran constituïts per cinc professors o professores del centre que pertanyen, sempre que siga possible, a l'especialitat convocada o al departament, i amb la possibilitat que un dels membres siga un docent de l'assignatura d'Anàlisi, en el cas que el centre incloga la realització d'esta prova.

 • 3. No podrà formar part del tribunal el professorat que haja impartit docència directa sobre l'alumnat aspirant durant l'últim curs de les ensenyances.

 • 4. La composició del tribunal es farà pública abans de la realització de les proves en el tauler d'anuncis del centre i en altres mitjans de difusió de la informació disponibles, a fi de garantir a les persones interessades la possibilitat d'exercir el dret de recusació.

AVALUACIÓ

 • 1. Cada part, i la prova, es qualificaran amb una puntuació màxima de 10 punts, i amb una aproximació de dos decimals, com a màxim, arredonint a la centèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior, atenent el grau de dificultat tècnica, l'execució i la interpretació realitzada.

 • 2. En la prova escrita es valorarà, junt amb els coneixements, la claredat i qualitat de l'exposició, l'estructuració, la propietat de vocabulari,la presentació i l'ortografia.

 • 3. La puntuació de cada part serà determinada pel tribunal de manera col·legiada. Si les qualificacions diferixen entre si en 3 o més punts, es realitzarà la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades pels membres del tribunal, una vegada eliminada la qualificació més alta i la qualificació més baixa. Les diferents parts no tindran en cap cas caràcter eliminatori.

 • 4. Quan la prova conste de diverses parts, la nota final de la prova es calcularà ponderant les diferents parts segons els criteris fixats per la direcció del centre, COCOPE 27/06/2014 oït el claustre. Estos criteris hauran d'haver-se publicat en el tauler d'anuncis del centre i en altres mitjans de difusió de la informació disponibles, abans de l'inici de les proves.

 • 5. Una vegada obtinguda la nota final de tot l'alumnat participant, este quedarà ordenat de major a menor puntuació, amb indicació de la distinció obtinguda, si és el cas.

  PREMIS

1. El tribunal atorgarà un únic premi per especialitat o modalitat a l'alumne o alumna que haja obtingut major puntuació en la prova. En el cas de la modalitat de Música de Cambra, el premi s'entendrà per al grup que, a parer del tribunal, obtinga la major puntuació en la prova, però específicament a cada membre que reunisca els requisits exigits per a aspirar a este premi, sempre que el seu nivell d'interpretació el faça mereixedor del premi individualment, encara que se'l valore dins del grup.

No es podrà atorgar premi a l'alumnat que haja obtingut una puntuació inferior a 8,5 punts. Així mateix, l'alumnat que opte al premi professional i no l'haja obtingut podrà ser premiat amb una menció d'honor, amb un límit màxim de dos mencions d'honor per especialitat o modalitat, si el tribunal ho considera oportú. El premi professional podrà quedar desert quan cap aspirant arribe a una puntuació mínima de 8,5 punts.

2. Les decisions del tribunal a l'hora d'atorgar el premi i, si és el

cas, les mencions honorífiques, corresponents a cada especialitat, s'indicaran en el model d'acta que figura en l'annex II d'esta orde.

3. L'obtenció del premi professional en l'àmbit del centre, així com de la menció d'honor, es consignaran en els documents d'avaluació de l'alumnat per mitjà d'una diligència específica.