Fonaments d’Informàtica

ASSIGNATURA OPTATIVA: FONAMENTS D'INFORMÀTICA

L’assignatura de Fonaments d'Informàtica és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

L’objectiu consisteix en conèixer el funcionament de programes informàtics de software lliure i domini públic com ara: Musescore, Audacity i Reaper amb la finalitat de:

  • Copiar, editar i crear partitures i/o arranjaments per a diversos instruments.

  • Depurar l’aspecte estètic d’una partitura.

  • Gravar les pròpies interpretacions i editar el so.

  • Crear projectes multipista.

En aquesta assignatura també coneixerem les parts d’un ordinador, el funcionament dels diferents sistemes operatius, conceptes bàsics d’acústica i de l’àudio digital i l’analògic per a poder treballar adequadament en els programes musicals.

A més, ens familiaritzarem en les possibilitats didàctiques del hardware i el software musical; ferramentes que ens serviran per a l’ensenyança de la teoria musical, per a desenvolupar les capacitats auditives i millorar l’entonació i la interpretació musical, entre altres.