Trasllat d’Expedient i readmissió

Extracte del document sense validesa oficial en el qual es pot consultar la redacció refosa de l'ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa en la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Article 5. Admissió per sol·licitud de trasllat de centre.

1. L'alumnat podrà sol·licitar un trasllat del seu expedient acadèmic a un altre conservatori o centre autoritzat, utilitzant el model de l'Annex I d'aquesta ordre. El trasllat podrà fer-se efectiu en cas d'existir una plaça vacant en el centre de destí, en el curs, i en l'especialitat del sol·licitant en el seu cas.

2. Els trasllats estaran supeditats al fet que l'alumnat tinga l'edat per a cursar de manera ordinària els ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa, segons s'estableix en l'article 2 de la present ordre. En cas d'existir alumnat amb edats superiors a les establides amb caràcter ordinari, el trasllat requerirà l'aprovació del Consell Escolar del centre de destí.

3. Les sol·licituds de trasllat a un conservatori seran resoltes per la direcció del centre de destinació al qual desitge traslladar-se l'alumne o alumna, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, podent entendre's desestimada la mateixa si no es dictara resolució expressa en aquest termini. Davant la resolució de la direcció del centre, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la direcció territorial d'Educació competent.

Article 6. Readmissió.

1. La readmissió és la via a la qual podran acollir-se els qui, després d'haver superat algun curs en els ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, hagen interromput els estudis durant un temps i desitgen reprendre'ls. No tindrà consideració de readmissió la sol·licitud de represa d'estudis després de l'abandó dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa en el primer curs, sense que l'alumne o alumna haja promocionat, i en aquest cas, l'alumne o alumna haurà de tornar a realitzar la prova d'ingrés o d'accés a primer curs, respectivament.

2. Per a sol·licitar la readmissió, l'alumne o alumna deurà no haver esgotat el límit de permanència en els ensenyaments o en el curs corresponent, així com haurà de poder finalitzar els estudis en els anys de què dispose fins a aconseguir el límit de permanència establit en la normativa vigent. En cas contrari, la sol·licitud de readmissió estarà condicionada a la prèvia autorització de l'ampliació de permanència segons el que es disposa en l'article 27 d'aquesta ordre. Les sol·licituds de readmissió es realitzaran mitjançant el model que conté l'Annex I de la present ordre.

3. La participació en el procediment de readmissió, per part d'un alumne o alumna, es realitzarà en el curs, i l'especialitat, en el seu cas, que li corresponga segons la normativa vigent en matèria d'avaluació i promoció.

4. L'alumnat podrà matricular-se en el curs i l'especialitat que li corresponga en cas d'existir places vacants i d'acord amb la prelació de matrícula establida en la present norma.
5. En els conservatoris, les sol·licituds de readmissió en un centre seran resoltes per la direcció del mateix en el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, podent entendre's desestimada la mateixa si no es dictara resolució expressa en aquest termini. Davant la resolució de la direcció del centre, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la direcció territorial d'Educació competent.
6. La via d'accés mitjançant readmissió no serà incompatible que l'alumne o alumna puga presentar-se a la prova d'accés a un curs diferent del primer, que no haja superat íntegrament, en els ensenyaments corresponents.

7. Per a poder optar a la readmissió en el centre, es fixa un límit d'un curs escolar complet sense haver formalitzat matrícula, no computant a l'efecte de readmissió en el qual l'alumne o alumna renuncie a la seua matrícula.