Aspirants majors edat ordinària

CONVOCATÒRIA CURS 2024/2025

ASPIRANTS AMB EDAT SUPERIOR

Els aspirants amb edat superior de la fixada amb caràcter ordinari, (E.E. més de 12 anys i E.P. més de 18 anys) segons estableix l’article 2 de l’ordre 28/2011 de 10 de maig, podran sol·licitar davant de la Direcció del centre presentar-se a les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, de les ensenyances elementals o professionals de Música. Per això, les persones interessades presentaran en el centre el model que figura a l’annex III de la present ordre, junt amb la fotocòpia de DNI/NIE i seran trameses des de l1 de febrer fins al 30 dabril tant per a les proves de juny com per a les de setembre. El Consell Escolar del centre, avaluarà l’excepcionalitat que puga concórrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical, i en conseqüència resoldrà la sol·licitud per a presentar-se a les proves d’ingrés o accés. En els conservatoris les sol·licituds s’hauran de resoldre en un termini màxim d’un mes i es podran entendre com a desestimatoris els efectes del silenci administratiu. Contra aquest acte administratiu es podrà interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.

TERMINI:

Des de l’1/02/2024 fins el 30/04/2024

 

DOCUMENTACIÓ:

      1. Annex III – Sol·licitud.
      2. Escrit motivat.
      3. Fotocòpia del DNI.

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Secretaria del centre.