Fonaments de Direcció Coral i Instrumental

ASSIGNATURA OPTATIVA: FONAMENTS DE DIRECCIÓ CORAL I INSTRUMENTAL

L’assignatura de Fonaments de Direcció Coral i Instrumental és una assignatura optativa de disseny propi als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

Objecte: L’objectiu principal de l’assignatura de Fonaments de Direcció és que, l’alumne adquirisca una tècnica de direcció bàsica que li permeta estar preparat per a poder concertar i dirigir qualsevol tipus d’agrupació, siga coral, instrumental, etc.; en definitiva, que siga un complement essencial per a una formació musical més completa.

Sinopsi: Es tracta d’una assignatura que va ser proposada i iniciada per l’anterior professor d’orquestra Jesús Cantos, la qual continua impartint-se i oferint-se a dia d’avui, a càrrec de l’actual professor d’orquestra.

Cal ressaltar que, és una assignatura molt sol·licitada per l’alumnat degut a que és un complement molt valuós per a una formació completa de qualsevol músic. A través d’aquesta assignatura l’alumne a més d’adquirir una tècnica de direcció bàsica, també adquirirà un enriquiment en altres aspectes com són: cultura general; coneixement del repertori simfònic, bandístic, etc.; recursos compositius i musicals (coneixement de les famílies instrumentals i vocals, orquestració, repentització,...), etc.

A més a més, dir que aquesta assignatura està pensada per als alumnes que vulguen estudiar en un futur la Carrera de Direcció d’Orquestra i Cor en un Conservatori Superior però sobretot, per a dotar-los a aquestos d’uns recursos molt valuosos que els permetran poder preparar i dirigir qualsevol tipus d’agrupació instrumental, coral o cambrística; bé siga com a directors d’agrupacions, mestres i professors de música en escoles de música, col·legis, professors en instituts, de conservatori en qualsevol especialitat instrumental, etc.