Ampliació de Matrícula

TERMINI:

Des del 2 fins el 17 de novembre de 2023.

INFORMACIÓ BÀSICA

QUÈ ÉS I PER A QUÈ LI SERVEIX?

En els ensenyaments elementals i professionals de Música, l’autorització perquè l’alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d’un curs, es realitzarà en els termes establits, respectivament, en l’article 13 del Decret 159/207, de 21 de setembre, del Consell, en l’article 12 del Decret 157/207, de 21 de setembre, del Consell, en l’article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l’article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.

REQUISITS

- L’alumnat que dispose de l’edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, les ensenyances elementals o professionals de Música, o bé una edat inferior, només podrà realitzar una única ampliació de matrícula. La dita ampliació implicarà la matrícula en el curs que li corresponga a l’alumat, i simultàniament en el curs immediatament superior.

- L’alumnat que, en un determinat moment, supere l’edat establida per a cursar les ensenyances elementals i professionals amb caràcter ordinari, podrà realitzar més d’una ampliació de matrícula. Les ampliacions de matricula no quedaran limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l’alumat podrà matricular-se en un o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l’alumat promocionarà fins a un curs que li permetera finalitzar les ensenyances amb l’edat establida, amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l’alumat es regirà segons el que disposa l’apartat anterior.

- L’alumnat que curse ensenyances elementals o professionals de Música, i que desitge matricular-se en més d’un curs simultàniament, haurà de presentar la seua sol·licitud segons el model que figura en l’annex XI, i complir els requisits següents:

a) Superar una avaluació de totes i cadascuna de les assignatures, sempre que este no hagen sigut superades amb anterioritat, del curs o cursos anteriors a aquell a què es desitja promocionar.

b) Tindre una nota mínima de nou punts en l’expedient acadèmic.

c) Tindre una nota mitjana de nou punts en les assignatures d’Instrument Principal o Veu ja superades, en el cas de música.

d) Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cadascuna de les assignatures ja superades.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

L’alumnat o els seus representants legals, si és menor d’edat, podran sol·licitar l’ampliació de matrícula davant de l'òrgan competent del conservatori o centre privat autoritzat.

NORMATIVA DEL PROCEDIMENT

  • Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel cual s’estableix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07)

  • Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel cual s’estableix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07)

  • Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matricula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en al Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11)

Sol·licitud