Mobilitat de dos docents a Brighton (UK)

L’èxit d’un institut està en la satisfacció de l’alumnat bé pel seu rendiment acadèmic, bé perquè s’han atés les seves necessitats personals, bé perquè s’ha trobat la connexió alumnat-professorat…Òbviament, per aconseguir aquest objectiu l’IES Pare Vitòria inverteix en la formació del seu professorat. El pla de formació al professorat està marcat a la PGA de centre i té diferents branques d’accés: cursos CEFIRE o altres organitzacions oficials, Seminaris i/o grups de treball en el centre i Projectes formatius de centre.

El projecte Erasmus + KA1 és un d’aquests Projectes formatius de centre en el qual el professorat participant ha de fer diferents mobilitats a l’estranger. Durant la setmana del 4 al 9 dede novembre de 2019, han tingut les dos primeres mobilitats d’aquest curs. Dos professors de centre han estat a Brighton (UK) on han participat en un curs de formació per refrescar alhora que millorar el seu nivell d’anglès i les diferents habilitats de comunicació en aquesta llengua. Tot i que el curs d’entrada sembla que sigui d’enriquiment personal no és ben bé així ja que aquest professorat podrà tenir una participació més activa en la resta de projectes de centre com: Portfolio Europeu de llengües, Projecte Plurilingüe de centre i la implicació de l’alumnat en diferents activitats de difusió internacional.

En les imatges de dalt podem veure el cartell de benvinguda a l’estació de tren de Brighton i l’English Language Center Brighton on el professorat IES Pare Vitòria ha fet la mobilitat Erasmus + KA101.