Proves homologades d’Idiomes A2

Per a participar en les proves homologades del Nivell Básic será requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova i que estiga matriculat en este Centre.

El document de sol·licitud es pot baixar des del següent enllaç: Sol·licitud proves A2, o recollir-la en la secretaria del Centre.

S’entregarà degudament emplenada en lletres majúscules en secretaria del 16 fins al 22 de desembre de 2020 i de l’11 fins al 15 de gener de 2021.

Les proves es realitzaran en el Centre:

  • ANGLÉS: 8 de febrer de 2021
  • ALEMANY: 9 de febrer de 2021
  • FRANCÉS: 12 de febrer de 2021

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE NIVELL BÁSIC (A2):

ANGLÉS

FRANCÉS

ALEMANY

A CONTINUACIÓ CAL PAGAR LA TAXA:

(OMPLIR I PAGAR DIRECTAMENT ONLINE o OMPLIR, IMPRIMIR I PAGAR EN ENTITAT BANCARIA)

TAXA 046

AMB LA SOL·LICITUD I LA TAXA PAGADA S’HA DE PASSAR PER SECRETARIA

DE 09:00 A 14:00 HORES PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT o ENVIAR

LA DOCUMENTACIÓ EN FORMAT PDF AL CORREU 03000394@gva.es