Proves d’accés a Cicles Formatius

Calendari Proves d’Accés 2021

Documentació que ha d’aportar*:

*Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament), i en format digital, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova. Indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents.

Dates del procés:

  • Publicació llistats provisionals d’admesos: 28 d’abril de 2021.
  • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 6 de maig de 2021.
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021.
  • Horaris de les proves d’accés
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2021.
  • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 22 de març al 2 de juny de 2021, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitius qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà i superior:  4 de juny de 2021.

Per a concórrer a les proves d’accés al grau mitjà cal tindre 17 anys o complir-los durant aquest any 2021, mentre que per a les de grau superior cal tindre 19 anys o complir-los enguany. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic d’FP podran presentar-se a les proves d’accés a cicles de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits enguany, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a prova d’accés. El certificat que acredita haver superat la prova d’accés té validesa en tot el territori nacional i permetrà optar als cicles formatius a aquells que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe. Per a aquest alumnat, els centres reservaran el 20 % de les places vacants, proporció que podrà ampliar-se en cas que no hi haja suficients sol·licituds per part de l’alumnat que hi concórrega per altres quotes d’accés. Més informació sobre el procediment de Grau Mig
Més informació sobre el procediment de Grau Superior