CFGM Jardineria i Floristeria

INFORMACIÓ DEL CICLE

 • Família: Agrària.
 • Nivell: Grau Mitjà.
 • Durada: 2000 hores.
 • Horari en el centre: Primer curs (vesprada): 14.20h a 20:20h. Segon curs (vesprada): 14:20h a 20:20h.
 • Tríptic promocional: Enllaç.
 • Més informació en la web de Conselleria: Jardineria i Floristeria.

A QUINES OCUPACIONS ES POT ACCEDIR?

Treballador d’hortes, vivers i jardins. Jardiner, en general. Jardiner cuidador de camps d’esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Viverista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Fonaments agronòmics.
  • Taller i equips de tracció.
  • Infraestructures i instal·lacions agrícoles.
  • Principis de sanitat vegetal.
  • Implantació de jardins i zones verdes.
  • Producció de plantes i tepes en viver.
  • Anglès Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.
 • Segon curs:
  • Control fitosanitari.
  • Manteniment i millora de jardins i zones verdes.
  • Composicions florals i amb plantes.
  • Establiments de floristeria.
  • Tècniques de venda en jardineria i floristeria.
  • Formació i orientació laboral.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglès Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.
  • Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDEIX?

 • Accés directe:
  • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
  • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
  • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
  • Tindre el 2n de BUP aprovat.
  • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
  • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
  • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Accés a través de prova:
  • Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

TÈCNIC/A EN JARDINERIA I FLORISTERIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a:

 • Estudis de Batxillerat.
 • O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

 • Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment de Jardins, branca Agrària. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar en Jardiner Productor de Plantes, branca Agrària. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar en Producció de Plantes, branca Agrària. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

 • Tècnic en Jardineria. (LOGSE)

MÉS INFORMACIÓ
T’ESPEREM!!!