CFGS Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

INFORMACIÓ DEL CICLE

A QUINES OCUPACIONS ES POT ACCEDIR?

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses farmacèutiques, biotecnològiques i afins, de caràcter públic o privat, on desenvoluparan la seua labor en les árees de producció o condicionament de medicaments i productes sanitaris, cosmètics i determinats productes alimentosos, formes farmacèutiques i afins, tals com cosmètics, perfums, productes dietètics, d’herboristeria o aliments especials i de drogueria. Així mateix poden treballar en l’obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguen com principal activitat la utilització d’organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seua activitat principal, puguen innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Organització i gestió de la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • Principis de biotecnologia.
  • Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • Formació i orientació laboral.
  • Inglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs:
  • Tècniques de producció biotecnològica.
  • Tècniques de producció farmacèutica i afins.
  • Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • Manteniment electromecànic en indústries de procés.
  • Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Inglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Formació en centres de treball.

PRÀCTIQUES FORMATIVES

 • Al centre IES Pare Vitòria tenim com a prioritat la formació tècnica de l’alumnat perquè en un futur puga treballar en aquest sector amb tanta diversitat i eixides
  laborals.
 • El mòdul d’FCT al cicle de Grau Superior té una duració de 400 hores (uns 3 mesos).
 • L’IES Pare Vitòria té més de 100 empreses concertades a la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes realitzen les pràctiques formatives. La plataforma on es controla el procés de FCT és SAOFCT. Els alumnes que realitzen la FCT es registren en aquesta plataforma.

I UNA VEGADA FINALITZAT…QUÈ PUC FER?

 • Seguir estudiant:
  • Cursos d’especialització professional.
  • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.
  • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.
  • Respecte a l’accés a la universitat, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
   • Si vols seguir estudiant en la universitat pot ser necessari la presentació a les proves d’accés a la universitat (PAU) per a millorar la teua nota d’admissió, pera la qual cosa hauràs de realitzar la part específica de les proves.
   • Podràs presentar-te a les proves sense tenir el cicle acabat (pendent d’avaluar FCT i Projecte), però en el moment de la preinscripció als estudis universitaris hauràs de tenir ja el títol.
 • Evidentment….treballar:
  • En empreses o administracions públiques.

T’ESPEREM!!!