CF Grau Bàsic d’Agrojardineria i Composicions Florals

INFORMACIÓ DEL CICLE

 • Família: Agrària.
 • Nivell: Grau Bàsic.
 • Durada: 2000 hores.
 • Horari en el centre: Primer curs (vesprada) 14:20 a 20:20h. Segon curs (matí) 8:00h a 14:00h.
 • Tríptic promocional: Enllaç.
 • Més informació en la web de Conselleria: Agrojardineria i Composicions Florals.

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA?

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional. Condueixen al Títol de professional bàsic corresponent i són ensenyaments d’oferta obligatòria i gratuïta.

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d’una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l’article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l’objecte de les quals és l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.

A QUINES OCUPACIONS PUC ACCEDIR AMB UN CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC?

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.
Agrojardineria i Composicions Florals.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius.
  • Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.
  • Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
  • Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.
  • Ciències aplicades I.
  • Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral I
 • Segon curs:
  • Materials de floristeria.
  • Operacions bàsiques en instal•lació de jardins, parcs i zones verdes.
  • Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
  • Ciències aplicades II.
  • Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral II.
  • Formació en centres de treball.

COM S’ACCEDEIX?

Podran accedir a aquests ensenyaments l’alumnat que complisca simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’ESO o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’ESO.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS.

Aquest títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.