CFGS Educació i Control Ambiental

INFORMACIÓ DEL CICLE

 • Família: Seguretat i Medi Ambient.
 • Nivell: Grau Superior.
 • Durada: 2000 hores.
 • Horari en el centre: Primer i segon curs es fa de vesprada15:15h a 21:15h.
 • Tríptic promocional: Enllaç.
 • Més informació en la web de Conselleria: Educació i Control Ambiental.

A QUINES OCUPACIONS ES POT ACCEDIR?

Educador ambiental. Informador ambiental. Monitor d’educació ambiental. Documentalista ambiental. Guia ambiental. Programador d’activitats ambientals. Monitor de campanyes ambientals. Guía-intérprete del patrimoni natural. Professional del servici de gestió ambiental. Professional del servici de medi ambient. Tècnic en control d’espais naturals. Monitor de la naturalesa. Agent mediambiental o semblant. Monitor d’equipaments ambientals.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Estructura i dinàmica del medi ambient.
  • Medi natural.
  • Activitats humanes i problemàtica ambiental.
  • Gestió ambiental.
  • Mètodes i productes cartogràfics.
  • Tècniques d’educació ambiental.
  • Formació i orientació laboral.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs:
  • Programes d’educació ambiental.
  • Activitats d’ús públic.
  • Desenvolupament en el medi.
  • Habilitats socials.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte d’educació i control ambiental.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.

PRÀCTIQUES FORMATIVES

 • Al centre IES Pare Vitòria tenim com a prioritat la formació tècnica de l’alumnat perquè en un futur puga treballar en aquest sector amb tanta diversitat i eixides laborals.
 • El mòdul d’FCT al cicle de Grau Superior té una duració de 400 hores (uns 3 mesos).
 • L’IES Pare Vitòria té més de 100 empreses concertades a la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes realitzen les pràctiques formatives. La plataforma on es controla el procés de FCT és SAOFCT. Els alumnes que realitzen la FCT es registren en aquesta plataforma.

I UNA VEGADA FINALITZAT…QUÈ PUC FER?

 • Seguir estudiant:
  • Cursos d’especialització professional.
  • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.
  • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.
  • Respecte a l’accés a la universitat, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
   • Si vols seguir estudiant en la universitat pot ser necessari la presentació a les proves d’accés a la universitat (PAU) per a millorar la teua nota d’admissió, pera la qual cosa hauràs de realitzar la part específica de les proves.
   • Podràs presentar-te a les proves sense tenir el cicle acabat (pendent d’avaluar FCT i Projecte), però en el moment de la preinscripció als estudis universitaris hauràs de tenir ja el títol.
 • Evidentment….treballar:
  • En empreses o administracions públiques.

COM S’ACCEDIX

 • Accés directe:
  • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
  • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.
  • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
  • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
 • Accés a través de prova:
  • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

 • TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL.
 • Aquest títol permet l’accés a:
  • Estudis universitaris (en les condicions d’admissió que s’establisquen).
  • Altres estudis de Formació Professional.

T’AGRADA LA NATURA? VOLS UN TREBALL MITJANÇANT EL QUAL LA PUGUES PROTEGIR I TRANSMETRE VALORS?