Convalidacions, exempcions i renúncies Cicles Formatius

CONVALIDACIONS DE MÒDULS

Les convalidacions de mòduls s’han de demanar de l’1 al 31 d’octubre.

Les resolucions a les convalidacions es recolliran, personalment, en la Secretaria del centre.

RENÚNCIA A MÒDULS

Perquè siga admesa la sol·licitud de renúncia a la convocatòria de mòduls (final i/o extraordinària), es presentarà l’imprés de renúncia amb una antelació mínima d’un mes abans de la data d’avaluació final i/o extraordinària del mòdul.

La renúncia als mòduls implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació dels mòduls professionals als quals s’haja renunciat.

IMPORTANT: Juntament amb la renúncia, també s’ha de presentar la documentació o un escrit que avalen les circumstàncies per les quals se sol·licita la renúncia als mòduls. Si és per treball (contracte de treball o similar), si és per fills xicotets (llibre de família i escrit explicatiu), per malaltia (algun document acreditatiu), etc.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant l’imprés d’anul·lació de matrícula en la Secretaria del centre amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

L’anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’haguera matriculat.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL D’FCT (FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL)