ESO

L’etapa s’estructura en quatre cursos, organitzats de la següent manera:

De 1r a 3r d’ESO:

 • Comuns:
  • Educació Física, Llengua Estrangera, Matemàtiques, Llengua Castellana i Literatura, Valencià Llengua i Literatura, Geografia i Història, Projecte Interdisciplinar i Atenció Educativa/Religió.
 • Específiques:
  • Biologia i Geologia, Física i Química, Educació Plàstica i Visual, Música, Tecnologia i Digitalització.
 • Optatives de 1r ESO
  • Francés (SLE).
  • Italià (SLE).
  • Laboratori d’Arts Escèniques.
  • Laboratori de Creació Audiovisual.
  • Taller de Relacions Digitals Responsables.
  • Taller de Reforç (Valencià, Castellà i Matemàtiques).
 • Optatives de 2n d’ESO
  • Francés (SLE).
  • Italià (SLE).
  • Emprenedoria Social i Sostenible.
  • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I (Dept. Informàtica).
  • Taller d’Aprofundiment: Robòtica (Dept. Tecnologia)
  • Taller de Reforç (Valencià, Castellà i Matemàtiques).
 • Optatives de 3r d’ESO
  • Francés (SLE).
  • Italià (SLE).
  • Creativitat Musical
  • Cultura Clàssica.
  • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I (Dept. Informàtica).
  • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica II (Dept. Tecnologia).
  • Taller d’Economia.
  • Taller de reforç (Matemàtiques).

4t d’ESO:

 • Comuns:
  • Educació Física, Llengua Estrangera, Matemàtiques A o B, Llengua Castellana i Literatura, Valencià Llengua i Literatura, Geografia i Història, Educació en Valors Cívics i Ètics, i Atenció Educativa/Religió.
 • Itinerari 1. Humanitats i Ciències Socials:
  • Llatí.
  • Economia i Emprenedoria.

 • Itinerari 2. Ciències i Tecnologia:
  • Física i Química.
  • Biologia i Geologia.
 • Itinerari 3. Orientat a Cicles Formatius:
  • Formació i Orientació Personal i Professional.
  • Tecnologia.

 • Optatives:
  • Arts Escèniques
  • Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera
  • Filosofia
  • Projecte Interdisciplinari: Lliga de Debat
  • Taller d’Aprofundiment: Laboratori de Física i Química.
  • Taller d’Aprofundiment: Laboratori de Biologia i Geologia.
  • Taller de Reforç: Matemàtiques

Programes de Diversificació Curricular (PDC en 3r i 4t d’ESO)

Aquests programes estan dissenyats per a l’alumnat que presenta dificultats rellevants d’aprenentatge, i que mostren interès en obtenir el graduat de secundària. Els requeriments són:

 • Haver cursat 2n d’ESO, i no estar en condicions de promocionar al curs següent, i l’equip educatiu el proposa perquè curse el programa PDC de 3r d’ESO.
 • Haver cursat 3r d’ESO, i no estar en condicions de promocionar al curs següent, i l’equip educatiu el proposa perquè curse el programa PDC de 4t d’ESO.
 • Excepcionalment, es pot accedir al programa PDC de 4t d’ESO si l’alumnat ja ha cursat 4t d’ESO, i no s’està en condicions de titular, i l’equip educatiu el proposa per cursar el programa, sense excedir el límits de permanència en el centre.

En els programes PDC es treballa per àmbits, i són els següents:

 • Àmbit Lingüístic i Social (Valencià, Castellà i Geografia i Història).
 • Àmbit Científic (Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química).
 • Àmbit Pràctic (Tecnologia i Digitalització, Orientació i Iniciació Professional).