Subvencions per a alumnat que curse Formació Professional

Subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022

El dia 25/04/2022, s’ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022.

Les sol·licituds s'entregaran de forma presencial a la secretaria del centre del 26 d'abril al 23 de maig

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.

 

Modalitats de subvencions

Hi ha 4 modalitats de subvencions que poden interessar el nostre alumnat:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques:  Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat que realitza la Formació Professional Dual en les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ents autònoms.

b) Modalitat de Formació Professional Dual en empreses: Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament.

c) Modalitat de Formació en Centres de Treball: Proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació en Centres de Treball total o parcial en centres de treball allunyats del centre educatiu o en un altra comunitat autònoma.

d) Modalitat de desplaçament: Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció d’alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Es consideraran les despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com les de manutenció associades.

Si l’alumnat resideix fora del domicili habitual durant el curs acadèmic, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, dels mitjans de comunicació existents o dels horaris lectius, se l’ajudarà addicionalment a sufragar les despeses d’allotjament en residència diferent del domicili habitual entre setmana, a excepció dels períodes de vacances.

Les quanties mínimes de les subvencions estan publicades a l’apartat 4 de la resolució esmentada anteriorment.

Requisits de participació:

 1. Amb caràcter general l’alumnat ha de tindre el DNI o NIE en vigor en el moment de presentar la sol·licitud i la documentació pertinent.
 2. Ser espanyol. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o d’altri.
  En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
 3. Ser resident a la Comunitat Valenciana.
 4. S’han de reunir també els següents requisits específics en el curs 2021-2022, segons la modalitat d’ajuda:

a) Formació professional Dual en administracions públiques.

  • Estar matriculat i realitzant l’activitat formativa en la modalitat de Formació Professional Dual en empreses del sector públic.

b) Formació Professional Dual en empreses

  • Estar matriculat i realitzant l’activitat formativa en la modalitat de Formació Professional Dual en empreses.
  • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent o domicili habitual serà 14 km.

c) Formació en Centres de Treball

  • Estar matriculat i realitzant el mòdul professional de Formació en Centres de Treball.
  • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent serà 14 km.

d) Desplaçament

  • Cursar els estudis de Formació Professional en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.
  • Per a sol·licitar l’ajuda addicional per residència, s’haurà de residir fora del domicili habitual durant tot el curs acadèmic, a excepció dels períodes de vacances, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, dels mitjans de comunicació existents o dels horaris lectius.

Sol·licituds:

 1. Les sol·licituds es presentaran entre el 26 d’abril i el 23 de maig.
 2. Es presentarà una sol·licitud per cada persona i modalitat d’ajuda, presencialment a la secretaria del centre, segons el model que estarà disponible a la web de la Conselleria https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp juntament amb la documentació addicional segons la modalitat d’ajuda.

Documentació a aportar per l’alumnat matriculat a l’IES Matilde Salvador

 1. Sol·licitud degudament complimentada.
 2. Fotocòpia DNI / NIE.
 3. Addicionalment, en la modalitat de residència, s’aportarà la documentació que justifique el gaudi i pagament de l’activitat subvencionada (despeses per raò de lloguer d'habitatge o d'hostalatge en pensió, residència d'estudiants o establiment similar).
 4. Una vegada publicada la resolució definitiva de concessió de les ajudes, les persones beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies, a comptar des de la producció d’efectes de la resolució, per a aportar davant el centre receptor de sol·licituds l’imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, signat i llegible, per a efectuar el pagament de la quantia concedida, disponible en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15996.

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.

 ALUMNAT DE CENTRES  CONCERTATS ADSCRITS

L’alumnat dels centres concertats adscrits s'informaran al seu centre de la documentació a aportar, encara que tant la sol·licitud com la documentació s’ha de presentar a la secretaria de l'IES Matilde Salvador.

Llistats provisionals concessió subvencions FP


NORMATIVA: