Procediment recollida títol

Quan el títol estiga disponible el centre enviarà un SMS al telèfon mòbil que figurava en la sol·licitud.

Qui i com es pot recollir el títol?

  • La persona interessada, presentant l’original del seu DNI/NIE.
  • Qualsevol persona que l’interessat autoritze per escrit amb el document d’autorització. La persona autoritzada haurà de presentar :
    • Original i fotocòpia DNI/NIE de la persona autoritzada.
    • Fotocòpia de DNI/NIE de la persona sol·licitant del títol
    • Autorització degudament complimentada.

A continuació, adjuntem l’enllaç de l’autorització que ha d’emplenar la persona interessada en cas de no poder anar personalment.