Exempcions

Exempcions

  • Les persones que hagen sol·licitat alguna exempció es podran presentar, si així ho desitgen , a l’examen de l’apartat de què hagen sol·licitat l’exempció. En aquest cas, la nota final de l’apartat serà la major entre les dues que li puguen correspondre, a saber, la nota de l’examen o la nota a què li dóna dret el certificat que presente.
  • Els motius d’exempció s’han d’acreditar amb el certificat d’estudis corresponent. Si en el moment de presentar la sol·licitud no es disposa d’aquesta documentació, es podrá entregar dins del “termini d’entrega de documentación justificativa” que figura en el calendari.

Exempció per Experiència Laboral

En el cas de exempció per experiència laboral, la documentació justificativa s’haurà d’entregar obligatòriament al mateix temps que la sol·licitud. La documentació necessaria en aquest cas és:

  • Certificats de les empreses on s’haja treballat en què es faça constar específicament l’activitat a la què es dedica l’empresa, la duració del contracte, l’activitat laboral desenrotllada per l’interessat i el nombre d’hores dedicades. En cas de treballadors autònoms, certificat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
  • Certificació de la Tesoreria de la Seguretat Social (Vida laboral) o de la Mutualitat Laboral a què estiguera afiliat, on conste l’empresa i el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms”