Departament de Grec

Membres (curs 2022-2023)

 • Professor: FRANCISCO DOMÍNGUEZ RUANO (cap del departament). Horari d’atenció a pares i mares: jueves de 8:55 a 09:50.

Matèries impartides.

 • GREC I (1r BATX. HUMANÍSTIC)
 • GREC II (2n BATX. HUMANÍSTIC)
 • CULTURA CLÀSSICA ( 4 ESO).
 • COMUNICACIÓ I SOCIETAT II (FPB II diürn)

Optatives oferides.

 • GREC I (1r BATX. HUMANÍSTIC)
 • GREC II (2n BATX. HUMANÍSTIC)
 • CULTURA CLÀSSICA ( 4 ESO).

Programacions

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de abril segons el següent calendari:

 • Recuperació GREC I (dd-mm-aa a les hh:mm). PER DETERMINAR.

Activitats extraescolars.

En aquest curs farem una activitat extraescolar fora del centre en col·laboració amb el Departament de Llatí: Eixida a Sagunt el divendres 28 d’abril de 2023 per a veure una representació teatral clàssica i visitar el Castell Romà de la ciutat.

Per què estudiar Grec?

L’estudi de la llengua i la cultura gregues en el Batxillerat aporta a la formació d’alumnes uns coneixements i uns valors que s’han mantingut vigents al llarg de la nostra història i en els que encara hui vivim immersos. D’ací el gran interés de la seua presència en el currículum i en especial en el d’aquells estudiants que realitzen un primer aprofundiment en el camp de les Humanitats, les Ciències Socials o la Lingüística.

L’estudi de les llengües clàssiques amplia la reflexió sobre els distints elements de les llengües i les seues característiques estructurals. A més, insistix en la reflexió sobre el llenguatge escrit no com un simple reflex de l’oral sinó com un llenguatge dotat d’uns valors i unes estructures específics. A més, les llengües clàssiques presenten la característica especial de tractar- se de llengües flexives, antecedents de les llengües modernes romàniques, la qual cosa permet perfeccionar les capacitats lingüístiques dels estudiants amb l’anàlisi textual.

Resulta objectiu primordial aconseguir que els alumnes i les alumnes aconseguisquen un coneixement elemental de la llengua grega en els seus aspectes fonètic, morfològic, sintàctic i lèxic, vinculat al del seu context cultural i històric, amb el qual puguen accedir als textos literaris originals i millorar l’aprenentatge i ús de les dos llengües de la Comunitat Valenciana.

La pràctica de la traducció de textos grecs ha de contribuir també a la reflexió sobre la llengua pròpia, per a buscar la correcta adequació entre les estructures lingüístiques d’ambdues llengües. Els textos, que són l’objecte principal de la matèria, se seleccionaran entre autors de diferents èpoques i gèneres literaris, presentant-los tant en la seua forma original, amb les adaptacions necessàries per a facilitar la seua comprensió, com en traduccions.

L’anàlisi i la interpretació de textos ha de completar-se amb dades extretes d’altres fonts que, fàcilment accessibles gràcies als bancs de dades i recursos disponibles en internet, permeten establir i conéixer la seua relació amb les distintes èpoques de la història de Grècia, així com les seues diverses manifestacions artístiques i culturals.

L’estudi i aprenentatge del lèxic constituïx un instrument per a la traducció, al mateix temps que contribuïx a enriquir el patrimoni dels alumnes, mostrar els mecanismes de formació de paraules i valorar la transcendència del préstec lingüístic com a part del llegat cultural aportat pel pensament grec.

L’aproximació a Grècia i el seu llegat ha de fer-se amb un enfocament global i vinculat a l’aprenentatge de la llengua, centrant la seua anàlisi en l’antropocentrisme grec per a intentar comprendre la mentalitat i la dimensió social i individual de l’home grec a través de la seua projecció en les institucions, l’art i la literatura en la Grècia antiga i valorar la tradició clàssica i la seua pervivència en les societats actuals.

La principal finalitat del Grec en el Batxillerat és l’assimilació per part de l’alumnat de tots els aspectes culturals que, nascuts en la Grècia antiga, romanen hui vigents en el món modern: lingüístics, literaris, filosòfics, estètics, eticopolítics, científics, etc., és a dir, la comprensió de la nostra cultura partint de l’estudi de la cultura grega. La raó fonamental de l’acostament a aquesta és la de perfeccionar el coneixement de nosaltres mateixos, ja que, com a hereus culturals dels grecs, l’estudi del seu món i la seua cultura ens fa augmentar el coneixement del nostre món.

És fonamental el coneixement de l’estructura de la llengua grega ja que la iniciació de l’estudi de la gramàtica i de les llengües clàssiques del Batxillerat permet, per translació, una major reflexió sobre el fet lingüístic i l’estructura tant de la llengua pròpia com de les altres llengües del currículum. Una de les majors justificacions de les llengües clàssiques en l’ensenyament ha sigut la que desenvolupa el pensament lògic dels estudiants per mitjà del treball de traducció. Si bé aquesta raó per si sola no justificaria la implantació d’aquesta assignatura en un pla d’estudis, ja que moltes altres matèries podran servir per a la mateixa finalitat, no deixa de ser cert que el desenvolupament del pensament lògic seguix sent un factor important en l’ensenyança del grec. L’orde lineal de la llengua grega resulta freqüentment inintel·ligible per al lector espanyol, educat en un orde lineal distint, fins que descobrix, raonant sobre el text, per mitjà de la forma i funció de les paraules, les connexions entre aquests. D’altra banda, tenint l’estudi del grec un ampli camp interdisciplinar, les referències a altres matèries com la Filosofia, la Història, la Literatura incidixen també en el desenvolupament de la capacitat de comprensió.

Quan analitzem la realitat que ens circumda en el món actual, no podem evitar les referències al món grec. Així, temes candents de la vida contemporània, com l’amor i la guerra, la llibertat i l’esclavitud, el ciutadà i l’estat, la vida i la mort, l’home i la divinitat, estan tractats en el món grec tan profusament com en l’actual, de tot això es poden extraure moltes ensenyances.

Departament de sanitat

Membres (curs 2021-2022)

 • Cap de Departament: Santatecla Fayos, Charo. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Alcaide Peixó, Vicent. Horari d’atenció: dimarts de 13:00 a 13:55h.
 • Aleixandre Gil, Mª José. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05 h.
 • Álvarez Sánchez, Noelia. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00 h.
 • Arnau Paradís, Rosa. Horari d’atenció: dimecres de 16:00 a 16:55 h.
 • Andrés Costa, Mª Jesús (Gomez Palomo, Alejandra). Horari d’atenció: dilluns de 16:00h a 16:55h.
 • Balaguer Moreno, Alejandra. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00h.
 • Barber Ballester, Fani. Horari d’atenció: dijous de 19:05 a 20:00h.
 • Bargues Martínez, Laura. Horari d’atenció: dijous de 18:10 a 19:05 h.
 • Bielsa Franch, Inmaculada. Horari d’atenció: divendres de 8:55 a 9:50h.
 • Blasco muñoz, Neus. Horari d’atenció: dimecres de 19:05 a 20:00h.
 • Buendía Sánchez, María. Horari d’atenció: dimarts de 16:00 a 16:55 h.
 • Bueno Abellán, Virginia. Horari d’atenció: dilluns de 8:55 a 9:50 h.
 • Carques Valera, Sonia. Horari d’atenció: dilluns de 18:10 a 19:05 h.
 • Casanova Calatayud, Victor. Horari d’atenció: dimecres de 11:10 a 12:05 h.
 • Castelló Vico, Toni. Horari d’atenció: dijous de 13:00 a 13:55 h.
 • Climent Perea, Carmen. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50 h.
 • Davia López, Raúl. Horari d’atenció: dimartes de 15:05 a 16:00 h.
 • De Haro Pérez, Eva. Horari d’atenció: dilluns de 13:00 a 13:55 h.
 • Domínguez Climent, Silvana. Horari d’atenció: dijous de 18:10 a 19:05 h.
 • Ezcurra Suarez De Lezo, Francisco. Horari d’atenció: dijous de 14:05 a 15:00 h
 • Garcés Tormo, Jose Ramón. Horari d’atenció: dimecres de 11:10 a 12:05 h.
 • Garriga Cabo, Pedro. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Gasch Mallol, Susana. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • Ginabreda Comes, Mª Adela. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50 h.
 • Gonzalez Calixto, Mª Carmen. Horari d’atenció: dimarts de 18:10 a 19:05 h.
 • González-Carrión Mateu, Mª Gema. Horari d’atenció: dillun de 13:00 a 13:55 h.
 • Gozalbo Casabo, Mónica Belén. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Guillem Los Santos, Ann. Horari d’atenció: dilluns de 12.05 a 13:00 h.
 • Honrubia Saez, Jose Juan. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Izquierdo Bargues, Rosa María. Horari d’atenció: dimartes de 9:50 a 10:45 h.
 • Izquierdo Durbá, Jose Javier. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Manrique Ferreres, Gracia. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Marcos Rosado, Ana. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Martínez Guaita, Sandra. Horari d’atenció: dijous de 16:55 a 17:50 h.
 • Martínez Tarazón, Vanesa. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Mengual García, Silvia. Horari d’atenció: dilluns de 9:50 a 10:45 h.
 • Molina Udaeta, Elena. Horari d’atenció: dijous de 8:55 a 9:50 h.
 • Muñoz Navarro, Mireia. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00 h.
 • Muñoz Torrijos, Rafael. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • Planells Pérez, Rocío. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Pons Gozalbo, Mª Ángeles. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00 h.
 • Puig, Elisa. Horari d’atenció: dijous de 13:00 13:55 h.
 • Ràfols Garrit, Marina. Horari d’atenció: dimecres de 16:55 a 17:50 h.
 • Ribelles Badia, Juanjo. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00 h.
 • Ríos Flor, Otilia. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Sáez Martínez, Séfora. Horari d’atenció: dimecres de 9:50 a 10:45 h.
 • Safont Recatalá, Berta. Horari d’atenció: dilluns de 11:10 a 12:05 h.
 • Salvador Monferrer, Lorena. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05 h.
 • Sanmartin Mayor, Pilar. Horari d’atenció: dimartes de 14:05 a 15:00 h.
 • Sánchez Vilalta, Ricardo Manuel. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Selfa Esteve, Mª Isabel (Saura Centelles Vanessa). Horari d’atenció: dimarts de 16:55 a 17:50 h.
 • Solaesa Gallego, Jorge. Horari d’atenció: dijous de 15:05 a 16:00 h.
 • Sorribes Portalés, Amparo. Horari d’atenció: dillun de 18:10 a 19:05 h.
 • Taberner, Aina. Horari d’atenció: dimarts de 16:55 a 17:50 h.
 • Valiente Gómez, Amalia. Horari d’atenció: divendres de 16:00 a 16:55 h.

Matèries impartides.

 • CFGM:
  • TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:
   • Operacions administratives i documentació sanitària.
   • Tècniques bàsiques d’infermeria.
   • Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
   • Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
   • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
  • TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES:
   • Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
   • Dotació sanitària.
   • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
   • Evacuació i trasllat de pacients.
   • Suport psicològic en situacions d’emergència.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Logística sanitària en emergències.
   • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.
   • Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.
   • Teleemergències.
  • TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:
   • Disposició i venda de productes.
   • Dispensació de productes parafarmacèutics.
   • Operacions bàsiques de laboratori.
   • Promoció de la salut.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Oficina de farmàcia.
   • Dispensació de productes farmacèutics.
   • Formulació magistral.
   • Primers auxilis.
 • CFGS:
  • TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Necròpsies.
   • Processament citològic i tissular.
   • Citologia ginecològica.
   • Citologia general.
   • Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES:
   • Gestió de pacients.
   • Terminologia clínica i patologia.
   • Extracció de diagnòstics i procediments.
   • Arxiu i documentació sanitaris.
   • Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Codificació sanitària.
   • Atenció psicosocial al pacient/usuari.
   • Validació i explotació de dades.
   • Gestió administrativa sanitària.
   • Projecte de documentació i administració sanitàries.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Anàlisi bioquímica.
   • Tècniques d’immunodiagnòstic.
   • Microbiologia clínica.
   • Tècniques d’anàlisi hematològica.
   • Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Programacions.

Departament de Llatí

Membres (curs 2021-2022)

 • Professora: María Dolores Limo Escura (cap del departament). Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05.

Matèries impartides

 • Assignatura: Cultura Clàssica (1 i 2 ESO).
 • Assignatura: Llatí (4 ESO).
 • Assignatura: Llatí I i Llatí II (Batxillerat Humanístic).

Optatives oferides

CULTURA CLÀSSICA – ESO

Serà una assignatura amena i participativa. Coneixeràs d’una manera divertida aspectes de les civilitzacions grega i romana, i la seua influència en el nostre món actual. Et servirà per a ampliar la teua cultura i conéixer millor el teu entorn sociocultural, així com per a tindre una bona base en estudis superiors (Art, Història, Llengües, Dret, Ciències…).

Coneixerem: els déus i herois de la mitología clássica; els personatges més importants de l’Antiguitat; la vida quotidiana dels antics grecs i dels romans; el teatre grec i romà; la pervivència del món romà a la Comunitat Valenciana.

Averiguarem perquè: el vocabulari tècnic i científic procedeix del grec; la Ilíada i l’Odissea són les primeres obres de tota la literatura europea; el món i la cultura clàssica van servir d’inspiració als grans escriptors i artistes del Renaixement; els Jocs Olímpics, la primera marató, etc.

El Departament de Grec junt al de Llatí imparteixen l’assignatura optativa de Cultura Clàssica, que podeu triar en qualsevol curs de l’ESO.

Descobreix el que fem visitant els nostres blogs: Les ales de Pegàs i Alea iacta est

LLATÍ ESO-Batxillerat

El Llatí es pot començar a estudiar en 4r d’ESO com a matèria optativa de modalitat. Al Batxillerat Humanístic es pot cursar Llatí I en 1r i Llatí II en 2n com a matèries de modalitat. Per matricular-se de Llatí I en 1r de Batxillerat no és necessari haver-la cursat en 4 d’ESO, però per matricular-se de Llatí II en 2n sí que s’ha d’haver cursat Llatí I en 1r.

El llatí és la llengua que parlaven els antics romans, de la qual es deriven les nostres dues llengües oficials, el francès, l’italià, el portuguès, el romanès, entre d’altres, formant la família lingüística romànica que compta amb el major nombre de parlants al món.

El llatí és una eina indispensable per al bon ús de les nostres llengües i per a l’aprenentatge de les llengües modernes, perquè moltes llengües europees no romàniques han estat fortament influïdes pel llatí (el lèxic de l’anglès és romànic en un 65%). Estudiant llatí descobriràs el funcionament del llenguatge, gran ajuda per millorar en les matèries lingüístiques. El seu estudi proporciona disciplina i flexibilitat mental, contribuint a desenvolupar la capacitat de raonar i d’expressar el propi pensament.

El llatí ha estat la llengua de la ciència i de la cultura occidental durant quasi vint segles en tots els aspectes: literaris, artístics, jurídics, polítics, filosòfics i científics. Descartes, Copèrnic, Kepler, Galileu, Gauss, Newton, etc, van escriure les seues teories en llatí. Així el llenguatge científic es fonamenta en l’herència llatina.

L’estudi de la civilització romana ens ajuda a comprendre els nostre entorn. Aprendràs com vivien els romans i que hem heretat d’ells, l’origen de les nostres ciutats, els fets més importants de la història, com usar les locucions llatines (motu proprio, grosso modo…), la mitologia i la seua influència en les arts, llegir texts senzills i elaborar missatges simples en llengua llatina. 

En Llatí II llegirem ja texts literaris originals i estudiarem el gèneres literaris.

A la ciutat romana de Sagunt treballarem a la Domus Baebia en una jornada de tallers i participarem als Ludi Saguntini amb activitats i teatre.

Programacions

Recuperació de pendents

Consultar extractes de les programacions. Data per determinar.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és imatge-4.png

Activitats extraescolars

Fins que no canvien les circumstàncies sanitàries no farem activitats complementàries fora del centre, atenent al pla de contingència vigent al nostre centre.

Els nostres avantpassats, quan algú sabia molt, deien: «Aquest sap llatí».

Departament de geografia i història

Membres (curs 2022-2023)

 • Cap de departament: Xelo Albella Pesudo. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50
 • Professora: Inmaculada Marzal Díaz. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05
 • Professora: Laura Cerro. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00
 • Professora: Ester Joya. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00
 • Professora: Nerea Bautista. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00
 • Professor Adrian Garcia: Horari d’atenció: dilluns de 11:10 a 12:05

Matèries impartides.

 • Ciències Socials: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO
 • Història del Món Contemporani: 1BATXILLERAT HUMANÍSTIC
 • Història d’Espanya: 2BATXILLERAT
 • Història de l’Art: 2 BATXILLERAT
 • Geografia: 2 BATXILLERAT

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO
 • La recuperació de l’assignatura de 1 ESO es realitzarà mitjançant el lliurament d’un dossier d’activitats a la professora o professor actual.
 • Recuperació 2ESO i 3ESO
 • La recuperació de les pendents de 2n i 3r d’ESO es realitzarà mitjançant dos exàmens. Els professors actuals informaran l’alumnat de la matèria que han de preparar per a cada examen.
 • Recuperació de Història del Món Contemporani de 1r de batxiller.
 • La recuperació d’aquesta matèria es realitzarà mitjançant dos exàmens que inclouran tota la matèria impartida durant el curs 2021-22. A més s’aniran lliurant activitats durant tot el curs.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2022-2023.

Estaran recollides en el departament d’extraescolars.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de música

Membres (curs 2021-2022)

 • Vicent Julio Navarro i Porcar (cap del departament). Horari d’atenció: dijous de 9:50 a 10:45.
 • Pau Monfort Pitarch. Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05.
 • Salvador Roger Vives. Horari d’atenció: dijous de 13:00 a 13:55.

Matèries impartides.

 • Àmbit Artístic Expressiu (1ESO). Departament de Música i Educació Física.
 • Música 2n ESO

Optatives oferides.

 • Creativitat Musical 3r ESO
 • Música. 4t ESO.
 • Producció Musical. 1r de Batxillerat.
 • Història de la Música i de la Dansa. 2n de Batxillerat.

Programacions.

Estan penjades al Teams del IES Matilde Salvador.

Recuperació de pendents.

Els alumnes que no hagen aprovat l’assignatura durant el curs se’ls hi donarà la possibilitat d’aprovar-la durant el curs següent, sempre que aproven les dos primeres avaluacions.

En el cas de que no aproven les dos avaluacions, se’ls hi donarà un dossier per tal que l’ompliguem i que el lliuren al cap de departament abans d’acabar el curs i que es faça l’avaluació de pendents, per tal de poder avaluar el treball.

 • Recuperacións de 1ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO:

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars:

Centre d’Alzheimer Vila-real. Dimarts 20-12-2022. Intervenció Musicoterapeutica. Alumnes 2n Batxillerat.

Concert de Nadal Dimecres 21-12-2022. Gimnàs. IES Matilde

Audició Pasqua: Projecte Musiquem Histories. Àmbit Artístic Expressiu Dimarts 4-4-2023. Gimnàs IES Matilde.

Audició Graduació 2n Batxillerat Divendres19 de Maig 2023

Concert Final de Curs: Dilluns19-6-2023.

Gimnàs IES Matilde

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament d’economia

Membres (curs 2022-2023)

 • Carlos Calduch Otero (cap del departament). Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00.

Matèries impartides.

 • Economia (4ESO)
 • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (4ESO).
 • Economia (1BATX)
 • Economia de l’Empresa (2BATX)

Optatives oferides.

 • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de març segons el següent calendari:

 • Per determinar

Activitats extraescolars.

 • Per determinar

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de castellà

Membres (curs 2022-2023)

 • TERESA BELTRÁN PRADAS.
  • Horari d’atenció: Dimarts 13:00-13:55.
  • Cursos que imparteix:
   • 2n Batx. Humanístic. i Batx. científic (tutoria).
   • 1r Batx.: Literatura universal.
   • 1r ESO grup CC.
   • 1r FPB Administratiu: Àmbit de comunicació i societat I.
 • CÉSAR CUBILLAS AIBAR.
  • Horari d’atenció: Dimecres 12:05-13:00.
  • Cursos que imparteix:
   • 1r Batx. Humanístic i Batx. científic.
   • 1r ESO grups BB, DD i AA (tutoria).
 • CELIA LLOBAT GUARINO. (cap del departament).
  • Horari d’atenció:  Dimarts 8:55-9:50.
  • Cursos que imparteix:
   • 2n ESO grups CC, DD i AA (tutoria).
   • 3r ESO grup A.
 • AMELIA PÉREZ ADELANTADO.
  • Horari d’atenció: Dimecres 11:10-12:05.
  • Cursos que imparteix:
   • 2n ESO grup BB.
   • 4t ESO grups A, B, D i C (tutoria).
 • MAITE RIBES ALEGRÍA.
  • Horari d’atenció: Divendres 11:10-12:05.
  • Cursos que imparteix:
   • 3r ESO grups B i C.
   • 2n FPB Informàtica: Àmbit de comunicació i societat II.

Matèries impartides

 • Llengua castellana i literatura (1r ESO-2n -Batx).
 • Literatura universal (1r Batx).
 • Àmbit de comunicació i societat I (FPB).
 • Àmbit de comunicació i societat II (FPB).

Optatives oferides

 • Literatura universal (1r Batx).

Programacions

Recuperació de pendents

Consultar els extractes de les programacions.

Activitats extraescolars

De moment, no hi ha cap activitat extraescolar programada per al  curs 2021-2022.

Altres recursos d’interès

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de matemàtiques

Membres (curs 2022-2023).

 • MARTA BARBERÀ MAS (cap de departament). TUTORA 2ESO BB Horari d’atenció pares: dimecres 8:55h-9:50h
 • PACO CUEVAS MOLES. Horari d’atenció pares: dilluns 12:05h-13:00h
 • CRISTINA BORS TOMESCU. TUTORA 1ESO BB Horari d’atenció pares: dimecres 9:50h-10:45h
 • ROSA Mª ROMERO FLORES. TUTORA 1BACT Horari d’atenció pares: dijous 11:10h-12:05h
 • NÚRIA DOLZ GÓMEZ Horari d’atenció pares: divendres: 16:55h-17:50h

Matèries impartides.

 • Àmbit científic 1ESO.
 • Optativa taller de reforç 1ESO
 • Matemàtiques 2ESO.
 • Matemàtiques 3ESO.
 • Matemàtiques Acadèmiques 4ESO.
 • Matemàtiques Aplicades 4ESO.
 • Matemàtiques I i Matemàtiques CCSS 1r Batxillerat.
 • Matemàtiques II i Matemàtiques CCSS 2n Batxillerat.
 • Àmbit científic 1FPB/2FPB Informàtica d’oficina (vespertí)

Extracte programacions.

Recuperació de pendents.

El professorat del curs superior facilitarà a l’alumnat, amb l’assignatura de Matemàtiques avaluada negativament en el curs 2021-2022, una col·lecció d’activitats extretes dels materials de l’editorial SM i del llibre de text, per a cobrir els continguts imprescindibles del curs. Els criteris de recuperació d’assignatures pendents, es poden consultar als extractes de les programacions 22-23, i es lliuren a les famílies per a signar.

Es farà un seguiment individualitzat dels treballs i una prova de recuperació de pendents d’ESO i Batxillerat, que s’anunciarà prèviament.

Activitats complementàries.

El departament de matemàtiques incentiva  l’alumnat a participar en proves matemàtiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos matemàtics:

 • Prova Canguret 1rCicle ESO
 • Prova Cangur ESO i Batxillerat
 • Olimpíada Matemàtica ESO i Batxillerat

Altres recursos d’interès.

PROVA CANGURET

http://www.canguret.es/canguret365

CALENDARI MATEMÀTIC

https://www.semcv.org/calendarimat

Departament d’edificació i obra civil

Membres Departament (curs 2022-2023)

 • Professora Pilar Catalan . Horari d'atenció: dimarts de 11.10 a 12:05
 • Professor Juan Carlos Vaño Horari d'atenció: dijous de 09:50 a 10:45
 • Professor Israel Requeni Horari d'atenció: dilluns de 13:00 a 13:55.
 • Professor Pedro Guerrero Horari d'atenció: dimarts de 12:05 a 13:00.
 • Professora Mar Torregrosa . Horari d'atenció: dilluns de 09:50a 10:45
 • Professor David Monferrer Horari d'atenció: dilluns de 11.10 a 12:05.
 • Professor Trini Lluch Horari d'atenció: dilluns de 8:55 a 9:50.

Matèries impartides.

CICLE FORMATIU: PROJECTES D'EDIFICACIÓ

Primer curs:

Estructures de construcció. Prof .Mar Torregrosa

Representacions de construcció. Prof. Pedro Guerrero

Replantejaments de construcció. Prof. Juan Carlos Vaño

Disseny i construcció d'edificis. Prof. Juan Carlos Vaño

Instal·lacions en edificació. Prof .Mar Torregrosa

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mesuraments i valoracions de construcció. Prof. Juan Carlos Vaño

Planificació de construcció. Prof. Israel Requeni

Eficiència energètica en edificació. Prof. Israel Requeni

Desenrotllament de projectes d'edificació residencial. Profe. David Monferrer

Desenrotllament de projectes d'edificació no residencial. Profe. Trini Lluch

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte en edificació.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball. Profe. Trini Lluch

Tutoria. Profe. Trini Lluch

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : SERVICIS ADMINISTRATIUS

Primer curs:

Tractament informàtic de dades. Profe. Trini Lluch

Tècniques administratives bàsiques.-Prof. Pilar Catalan

Atenció al client. Prof. Pedro Guerrero

Preparació de comandes i venda de productes. Prof .Mar Torregrosa

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Formació i Orientació Laboral I.

Tutoria.-Prof. Pilar Catalan

Segon curs:

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica. Profe. David Monferrer

Arxiu i comunicació.-Prof. Pilar Catalan

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria. Profe. Profe. David Monferrer

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball. Profe. David Monferrer

Programacions.

 

 

 

Altres recursos d'interès.

BLOG DEL DEPARTAMENT D´EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL