Departament de Grec

Membres (curs 2023-2024)

 • Professor: FRANCISCO DOMÍNGUEZ RUANO (cap del departament). Horari d’atenció a pares i mares: dimecres de 8.55 a 09.50.

Matèries impartides.

 • GREC I (1r BACH. HUMANÍSTIC)
 • GREC II (2n BACH. HUMANÍSTIC)
 • TALLER D’APROFUNDIMENT A LA CULTURA CLÀSSICA ( 4 ESO).
 • COMUNICACIÓ I SOCIETAT I (CFPB I diürn)

Optatives oferides.

 • GREC I (1r BACH. HUMANÍSTIC)
 • GREC II (2n BACH. HUMANÍSTIC)
 • TALLER D’APROFUNDIMENT A LA CULTURA CLÀSSICA ( 4 ESO).

Extractes de les propostes pedagògiques

Fes clic ací per a veure-les.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà el mes d’abril segons el següent calendari:

 • Recuperació GREC I (dd-mm-aa a les hh:mm). PER DETERMINAR.

Activitats extraescolars.

En aquest curs no farem cap activitat extraescolar fora del centre.

Per què estudiar Grec?

L’estudi de la llengua i la cultura gregues en el Batxillerat aporta a la formació d’alumnes uns coneixements i uns valors que s’han mantingut vigents al llarg de la nostra història i en els quals encara hui vivim immersos. D’ací el gran interés de la seua presència en el currículum i especialment en el d’aquells estudiants que realitzen un primer aprofundiment en el camp de les Humanitats, les Ciències Socials o la Lingüística.

L’estudi de les llengües clàssiques amplia la reflexió sobre els diferents elements de les llengües i les seues característiques estructurals. A més, insistix en la reflexió sobre el llenguatge escrit no com un simple reflex de l’oral sinó com un llenguatge dotat d’uns valors i unes estructures específics. A més, les llengües clàssiques presenten la característica especial de tractar- se de llengües flexives, antecedents de les llengües modernes romàniques, la qual cosa permet perfeccionar les capacitats lingüístiques dels estudiants amb l’anàlisi textual.

Resulta objectiu primordial aconseguir que els alumnes i les alumnes aconseguisquen un coneixement elemental de la llengua grega en els seus aspectes fonètic, morfològic, sintàctic i lèxic, vinculat al del seu context cultural i històric, amb el qual puguen accedir als textos literaris originals i millorar l’aprenentatge i ús de les dos llengües de la Comunitat Valenciana.

La pràctica de la traducció de textos grecs ha de contribuir també a la reflexió sobre la llengua pròpia, per a buscar la correcta adequació entre les estructures lingüístiques de totes dues llengües. Els textos, que són l’objecte principal de la matèria, se seleccionaran entre autors de diferents èpoques i gèneres literaris, presentant-los tant en la seua forma original, amb les adaptacions necessàries per a facilitar la seua comprensió, com en traduccions.

L’anàlisi i la interpretació de textos ha de completar-se amb dades extretes altres fonts que, fàcilment accessibles gràcies als bancs de dades i recursos disponibles en internet, permeten establir i conéixer la seua relació amb les diferents èpoques de la història de Grècia, així com les seues diverses manifestacions artístiques i culturals.

L’estudi i aprenentatge del lèxic constituïx un instrument per a la traducció, al mateix temps que contribuïx a enriquir el patrimoni dels alumnes, mostrar els mecanismes de formació de paraules i valorar la transcendència del préstec lingüístic com a part del llegat cultural aportat pel pensament grec.

L’aproximació a Grècia i el seu llegat ha de fer-se amb un enfocament global i vinculat a l’aprenentatge de la llengua, centrant la seua anàlisi en l’antropocentrisme grec per a intentar comprendre la mentalitat i la dimensió social i individual de l’home grec a través de la seua projecció en les institucions, l’art i la literatura a la Grècia antiga i valorar la tradició clàssica i la seua pervivència en les societats actuals.

La principal finalitat del Grec en el Batxillerat és l’assimilació per part de l’alumnat de tots els aspectes culturals que, nascuts a la Grècia antiga, romanen hui vigents en el món modern: lingüístics, literaris, filosòfics, estètics, eticopolítics, científics, etc., és a dir, la comprensió de la nostra cultura partint de l’estudi de la cultura grega. La raó fonamental de l’acostament a esta és la de perfeccionar el coneixement de nosaltres mateixos, ja que, com a hereus culturals dels grecs, l’estudi del seu món i la seua cultura ens fa augmentar el coneixement del nostre món.

És fonamental el coneixement de l’estructura de la llengua grega perquè la iniciació de l’estudi de la gramàtica i de les llengües clàssiques del Batxillerat permet, per translació, una major reflexió sobre el fet lingüístic i l’estructura tant de la llengua pròpia com de les altres llengües del currículum. Una de les majors justificacions de les llengües clàssiques en l’ensenyament ha sigut la que desenvolupa el pensament lògic dels estudiants per mitjà del treball de traducció. Si bé esta raó per si sola no justificaria la implantació d’esta assignatura en un pla d’estudis, ja que moltes altres matèries podran servir per a la mateixa finalitat, no deixa de ser cert que el desenvolupament del pensament lògic continua sent un factor important en l’ensenyament del grec. L’orde lineal de la llengua grega resulta sovint inintel·ligible per al lector espanyol, educat en una orde lineal diferent, fins que descobrix, raonant sobre el text, per mitjà de la forma i funció de les paraules, les connexions entre estos. D’altra banda, tenint l’estudi del grec un ampli camp interdisciplinari, les referències a altres matèries com la Filosofia, la Història, la Literatura incidixen també en el desenvolupament de la capacitat de comprensió.

Quan analitzem la realitat que ens circumda en el món actual, no podem evitar les referències en el món grec. Així, temes candents de la vida contemporània, com l’amor i la guerra, la llibertat i l’esclavitud, el ciutadà i l’estat, la vida i la mort, l’home i la divinitat, estan tractats en el món grec tan profusament com en l’actual, de tot això es poden extraure molts ensenyaments.

Departament de sanitat

Membres (curs 2023-2024)

 • Cap de Departament: Santatecla Fayos, Charo. Horari d’atenció: dimecres de 16:00h fins 16:55h.
 • Alapont Vera, Ana (Alejandra Gómez Palomo). Horari d’atenció: dijous de 11:00h fins 12:05h.
 • Alonso Guillem, Jose Luis. Horari d’atenció: divendres de 18:10h fins 19:05h.
 • Aleixandre Gil, Mª José. Horari d’atenció: dimarts de 19:05h fins 20:00h
 • Álvarez Sánchez, Noelia. Horari d’atenció: dilluns de 11:10h fins 12:05h.
 • Antolí Santolaria, Lluís . Horari d’atenció: dijous de 18:10h fins 19:05h.
 • Arnau Paradís, Rosa. Horari d’atenció: dijous de 20:00h fins 20:55h
 • Aulló Temprado, Elisa. Horari d’atenció: dilluns de 13:00h fins 13:55h
 • Balaguer Moreno, Alejandra (María García). Horari d’atenció: dijous de 13:00h fins 13:55h
 • Bielsa Franch, Inmaculada. Horari d’atenció: dimarts de 13:00h fins 13:55h
 • Blasco Muñoz, Neus. Horari d’atenció: dijous de 19:05h fins 20:00h
 • Buendía Sánchez, María. Horari d’atenció: divendres de 16:55h fins 17:50h
 • Bueno Abellán, Virginia. Horari d’atenció: dimarts de 13:00 fins 13:55 h
 • Cano Puig, Sara. Horari d´atenció: dijous de 11:10 fins 12:05 h
 • Carrilero Ferrer, Javier. Horari d´atenció: dilluns de 19:05 fins 20:00 h
 • Cirre Iborra, Àlvar. Horari d´atenció: dimarts de 16:00 fins 16:55 h
 • Climent Perea, Carmen. Horari d´atenció: dimarts de 08:55 fins 09:50 h
 • Coll Puig, David (Sánchez Martínez, Consuelo). Horari d´atenció: dimarts de 16:55 fins 17:50 h
 • Company Vázquez, Patricia. Horario de atención: dilluns de 16:55 fins 17:50 h
 • Esteller Agustí, Noemí. Horari d´atenció: dijous de 18:10 fins 19:05 h
 • Febrer Conde, Alfons. Horari d´atenció: dimecres de 11:10 fins 12:05 h
 • Ferrando Vidal, Mª Teresa. Horari d´atenció: dimarts de 14:05 fins 15:00 h
 • Galván Martínez, Paula. Horari d´atenció: dijous de 16:55 fins 17:50 h
 • Gamero Navarro, Ignacio. Horari d´atenció: dilluns de 12:05 fins 13:00 h
 • García Remohí, Pilar. Horari d´atenció: divendres 12:05 fins 13:00 h
 • Gasch Mallol, Susana. Horari d´atenció: dimecres de 9:50 fins 10:45 h
 • Ginabreda Comes, Mª Adela. Horari d´atenció: dijous de 12:05 fins 13:00 h
 • González Calixto, Mª Carmen. Horari d´atenció: dimarts de 20:00 fins 20:55 h
 • González-Carrión Mateu, Mª Gema. Horari d´atenció: divendres de 08:00 fins 08:55 h
 • Guinot Enguídanos, Javier. Horari d´atenció: dimarts de 20:00 fins 20:55 h
 • Honrubia Sáez, José Juan. Horari d´atenció: dijous de 15:05 fins 16:00 h
 • Izquierdo Bargues, Rosa María. Horari d´atenció: dimarts de 12:05 fins 13:00 h
 • López García, Mª José. Horari d´atenció: dilluns 19:05 fins 20:00 h
 • Sáez Martínez, Séfora. Horari d´atenció: dijous de 13:00 fins 13:55 h
 • Marzo Más, Ana. Horari d´atenció: dijouss de 14:05 fins 15:00 h
 • Martínez Tarazón, Vanesa. Horario de atención:
 • Medall Roca, Natalia. Horari d´atenció: divendres de 13:00 fins 13:55 h
 • Millares Rubio, Carlos. Horari d´atenció: dilluns de 18:10 fins 19:05 h
 • Muñoz Torrijos, Rafael. Horari d´atenció: divendres de 16:55 fins 17:50 h
 • Pons Gozalbo, Mª Ángeles. Horari d´atenció: dimecres de 18:10 fins 19:05 h
 • Puig Moll, Elisa. Horari d´atenció: dimarts de 12:05 fins 13:00 h
 • Ràfols Garrit, Marina. Horari d´atenció: dijous de 16:00 fins 16:55 h
 • Ribelles Badia, Juanjo. Horari d´atenció: dilluns de 13 fins 13:55 h
 • Ríos Flor, Otilia. Horari d´atenció: dijous de 16:55 fins 17:50 h
 • Saborit Morte, Juan. Horari de atenció: divendres de 15:05 fins 16:00 h
 • Sáez Martínez, Séfora. Horari d’atenció: dijous de 13:00 fins 13:55 h
 • Safont Recatalà, Berta. Horari d´atenció: dilluns de 13:00 fins 13:55 h
 • Salvador Gil, Vanesa. Horari d´atenció: Lunes de 15:05 fins 16:00 h
 • Salvador Monferrer, Lorena. Horari d´atención: dimarts de 11:10 fins 12:05 h
 • Sánchez Bertolín, Raquel. Horari d´atenció: dimarts de 12:05 fins 13:00 h
 • Sanjuan Jover, Jordi. Horari d´atenció: divendres de 15:05 fins 16:00 h
 • Segarra Ortells, Cristina. Horari d´atenció: Dilluns de 13:00 fins 13:55 h
 • Selfa Esteve, Mª Isabel. Horari d´atenció: dijous de 12:05 fins 13:00 h
 • Sempere Roig, Raquel. Horari d´atenció: dijous de 11:10 fins 12:05 h
 • Solaesa Gallego, Jorge. Horari d´atenció: dimecres de 16:00 fins 16:55 h
 • Sos Vilanova, Irene. Horari d´atenció: dilluns 16:55 fins 17:50 h
 • Taberner Cerezo, Aina. Horari d´atenció: dijous de 12:05 fins 13:00 h
 • Benítez Miñana, Victoria. Horari d´atenció: dilluns de 21:05 fins 22:00 h
 • Valls Segarra, Lluís. Horari d´atenció: dimecres de 21:05 fins 22:00 h
 • Velasco Faus, Cristina. Horari d´atención: dilluns de 21:05 fins 22:00 h

Matèries impartides.

 • CFGM:
  • TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:
   • Operacions administratives i documentació sanitària.
   • Tècniques bàsiques d’infermeria.
   • Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
   • Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
   • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
  • TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES:
   • Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
   • Dotació sanitària.
   • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
   • Evacuació i trasllat de pacients.
   • Suport psicològic en situacions d’emergència.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Logística sanitària en emergències.
   • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.
   • Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.
   • Teleemergències.
  • TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:
   • Disposició i venda de productes.
   • Dispensació de productes parafarmacèutics.
   • Operacions bàsiques de laboratori.
   • Promoció de la salut.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Oficina de farmàcia.
   • Dispensació de productes farmacèutics.
   • Formulació magistral.
   • Primers auxilis.
 • CFGS:
  • TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Necròpsies.
   • Processament citològic i tissular.
   • Citologia ginecològica.
   • Citologia general.
   • Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES:
   • Gestió de pacients.
   • Terminologia clínica i patologia.
   • Extracció de diagnòstics i procediments.
   • Arxiu i documentació sanitaris.
   • Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Codificació sanitària.
   • Atenció psicosocial al pacient/usuari.
   • Validació i explotació de dades.
   • Gestió administrativa sanitària.
   • Projecte de documentació i administració sanitàries.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Anàlisi bioquímica.
   • Tècniques d’immunodiagnòstic.
   • Microbiologia clínica.
   • Tècniques d’anàlisi hematològica.
   • Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Departament de Llatí

Membres (curs 2023-2024)

 • Professora: Alexandra Puchol Company (cap de Departament). Horari d’atenció: dilluns,11:10-12:05

Matèries impartides

 • Assignatura: Cultura Clàssica (2 i 3 ESO).
 • Assignatura: Llatí (4 ESO).
 • Assignatura: Llatí I i Llatí II (Batxillerat Humanístic i Batxillerat General).

Optatives oferides

CULTURA CLÀSSICA – ESO

Serà una assignatura amena i participativa. Coneixeràs d’una manera divertida aspectes de les civilitzacions grega i romana, i la seua influència en el nostre món actual. Et servirà per a ampliar la teua cultura i conéixer millor el teu entorn sociocultural, així com per a tindre una bona base en estudis superiors (Art, Història, Llengües, Dret, Ciències…).

Coneixerem: els déus i herois de la mitología clássica; els personatges més importants de l’Antiguitat; la vida quotidiana dels antics grecs i dels romans; el teatre grec i romà; la pervivència del món romà a la Comunitat Valenciana.

Averiguarem perquè: el vocabulari tècnic i científic procedeix del grec; la Ilíada i l’Odissea són les primeres obres de tota la literatura europea; el món i la cultura clàssica van servir d’inspiració als grans escriptors i artistes del Renaixement; els Jocs Olímpics, la primera marató, etc.

El Departament de Grec junt al de Llatí imparteixen l’assignatura optativa de Cultura Clàssica, que podeu triar en qualsevol curs de l’ESO.

Descobreix el que fem visitant els nostres blogs: Les ales de Pegàs i Alea iacta est

LLATÍ ESO-Batxillerat

El Llatí es pot començar a estudiar en 4r d’ESO com a matèria optativa de modalitat. Al Batxillerat Humanístic es pot cursar Llatí I en 1r i Llatí II en 2n com a matèries de modalitat. Per matricular-se de Llatí I en 1r de Batxilleratno és necessari haver-la cursat en 4 d’ESO, però per matricular-se de Llatí II en 2n sí que s’ha d’haver cursat Llatí I en 1r.

El llatí és la llengua que parlaven els antics romans, de la qual es deriven les nostres dues llengües oficials, el francès, l’italià, el portuguès, el romanès, entre d’altres, formant la família lingüística romànica que compta amb el major nombre de parlants al món.

El llatí és una eina indispensable per al bon ús de les nostres llengües i per a l’aprenentatge de les llengües modernes, perquè moltes llengües europees no romàniques han estat fortament influïdes pel llatí (el lèxic de l’anglès és romànic en un 65%). Estudiant llatí descobriràs el funcionament del llenguatge, gran ajuda per millorar en les matèries lingüístiques. El seu estudi proporciona disciplina i flexibilitat mental, contribuint a desenvolupar la capacitat de raonar i d’expressar el propi pensament.

El llatí ha estat la llengua de la ciència i de la cultura occidental durant quasi vint segles en tots els aspectes: literaris, artístics, jurídics, polítics, filosòfics i científics. Descartes, Copèrnic, Kepler, Galileu, Gauss, Newton, etc, van escriure les seues teories en llatí. Així el llenguatge científic es fonamenta en l’herència llatina.

L’estudi de la civilització romana ens ajuda a comprendre els nostre entorn. Aprendràs com vivien els romans i que hem heretat d’ells, l’origen de les nostres ciutats, els fets més importants de la història, com usar les locucions llatines (motu proprio, grosso modo…), la mitologia i la seua influència en les arts, llegir texts senzills i elaborar missatges simples en llengua llatina. 

En Llatí II llegirem ja texts literaris originals i estudiarem el gèneres literaris.

A la ciutat romana de Sagunt treballarem a la Domus Baebia en una jornada de tallers i participarem als Ludi Saguntini amb activitats i teatre.

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

Consultar extractes de les programacions. Data per determinar.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és imatge-4.png

Activitats extraescolars

No es farà cap activitat extraescolar durant el curs 2023-2024.

Pàgines web recomanades

https://academialatin.com/

https://latinonline.es/

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/home?authuser=0

https://sites.google.com/view/via-latina

https://collegiumlatinitatis.com/blog/

Departament de geografia i història

Membres (curs 2023-2024)

 • Cap de departament: Xelo Albella Pesudo. Horari d’atenció: dijous d’11.10 a 12.05. TUTORA: 2n BACH
 • Professora: Inmaculada Marzal Díaz. Horari d’atenció: divendres de 9.50 a 10.45. TUTORA: 3r A
 • Professora: Paula Gimeno. Horari d’atenció: divendres d’11.10 a 12.05. TUTORA: 1r BB
 • Professora: Ester Joya. Horari d’atenció: dimarts d’11.10 a 12.05
 • Professor: Sergio Tárrega. Horari d’atenció: dilluns d’11.10 a 12.05 TUTOR: 2n AA

Matèries impartides.

 • Ciències Socials: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO
 • Història del Món Contemporani: 1BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL.
 • Història d’Espanya: 2BATXILLERAT
 • Història de l’Art: 2 BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL.
 • Geografia: 2 BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL.

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà segons el següent calendari:

 • Recuperació pendents 1ESO
 • La recuperació de l’assignatura de 1 ESO es realitzarà mitjançant el lliurament d’un dossier d’activitats a la professora o professor actual.
 • Recuperació pendents 2ESO i 3ESO
 • La recuperació de les pendents de 2n i 3r d’ESO es realitzarà mitjançant dos exàmens. Els professors actuals informaran l’alumnat de la matèria que han de preparar per a cada examen. Els examens seran els dies 17 de gener i 17 d’abril de 2024 a les 14.10. Els professors informaran de l’aula de realització d’aquests.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2023-2024.

Estaran recollides en el departament d’extraescolars.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de Valencià: llengua i literatura

Per a què serveix el valencià?
«Doncs per a moltes coses, perquè una llengua és una manera d’estructurar el pensament, de cohesionar una societat, és una eina de comunicació. La llengua és una eina bàsica per al coneixement i transmissió de la cultura, els costums i les tradicions d’un poble, el nostre poble».
Text de David Casanova

Membres (curs 2023-2024)

 • Professora Adelaida Avinent Martínez . Càrrec: Cap del departament. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00
 • Professora Elena Casanovas Mas. Horari d’atenció: dijous de 13.00 a 13.55
 • Professora Carme Carceller Polo. Càrrecs: Vicedirectora, Coordinadora de xarxa llibres i Coordinadora de la biblioteca del centre. Horari d’atenció: dilluns de 13.00 a 13.55.
 • Professora Teresa Martí Climent. Horari d’atenció: dijous de 12.05 a 13.00.
 • Professor Vidal Guitarte Culla. Horari d’atenció: divendres de 8.55 a 9.50.

Matèries impartides.

 • Llengua i literatura valenciana (1 ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO).
 • Àmbit sociolingüístic 4PDC.
 • Llengua i literatura valenciana (1BAT i 2BAT).

Optatives oferides

 • Arts Escèniques i Dansa (4ESO).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Activitats extraescolars

Eixides al teatre (dates per determinar) i Biblioteca Valenciana.

Altres recursos d’interès

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de música. Extracte de les programacions 2023-2024.

Membres (curs 2023-2024)

 • Vicent Julio Navarro i Porcar (cap del departament). Horari d’atenció: Dimecres de 9:50 a 10:45.
 • Gema Fornet Canet. Professora de Secundària. Horari atenció: Dijous 9:50 a 10:45.

Matèries impartides.

 • Música 1r ESO (Obligatòria)
 • Música 2n ESO (Obligatòria)

Optatives oferides.

 • Creativitat Musical 3r ESO (Optativa)
 • Música. 4t ESO.(Optativa)
 • Projecte Interdisciplinari. 4t ESO. Música (Optativa)
 • Producció Musical. 1r de Batxillerat. (Optativa)
 • Projecte Investigació i Innovació. 2n de Batxillerat. (Optativa)

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

Els alumnes que no hagen aprovat l’assignatura durant el curs se’ls hi donarà la possibilitat d’aprovar-la durant el curs següent, sempre que aproven les dos primeres avaluacions.

En el cas de que no aproven les dos avaluacions, se’ls hi donarà un dossier per tal que l’ompliguem i que el lliuren al cap de departament abans d’acabar el curs i que es faça l’avaluació de pendents, per tal de poder avaluar el treball.

 • Recuperacions de 1ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO:

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars:

Concert de Nadal Dilluns 18-12-2023. Usos Múltiples IES Matilde

Centre d’Alzheimer Vila-real. Dimarts 19-12-2023. Intervenció Musicoterapèutica. Alumnes 1r-2n Batxillerat

Concert Pasqua Dilluns 25-3-2024

Concert Graduació 2n Batxillerat 17-5-2024

Concert Final de Curs: Dilluns17-6-2024.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament d’economia

Membres (curs 2022-2023)

 • Carlos Calduch Otero (cap del departament). Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00.

Matèries impartides.

 • Economia (4ESO)
 • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (4ESO).
 • Economia (1BATX)
 • Economia de l’Empresa (2BATX)

Optatives oferides.

 • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (2ESO).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de març segons el següent calendari:

 • Per determinar

Activitats extraescolars.

 • Per determinar

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de Llengua Castellana i Literatura

Membres

Teresa Beltrán Pradas – Horari d’atenció a pares: dimarts de 13:00 a 13:55

César Cubillas Aibar (cap de Departament) – Horari d’atenció a pares: dilluns de 9:50 a 10:45

Amelia Pérez Adelantado – Horari d’atenció a pares: dimecres de 12:05 a 13:00

Mónica Ramón Vea – Horari d’atenció a pares: divendres de 9:50 a 10:45

Marta Valls Lafuente – Horari d’atenció a pares: divendres de 12:05 a 13:00

Matèries impartides

 • Llengua Castellana i Literatura (Des de 1r d’ ESO fins 2n de Batxillerat).
 • Literatura Universal (1r Batxillerat).
 • Àmbit de comunicació i societat I (FPB).
 • Àmbit de comunicació i societat II (FPB).

Optatives oferides

 • Literatura Universal (1r de Batxillerat).

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

Consultar els extractes de les programacions.

Activitats extraescolars

De moment, no hi ha cap activitat extraescolar programada per al  curs 2021-2022.

Altres recursos d’interès

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de matemàtiques

Membres (curs 2023-2024).

 • PACO CUEVAS MOLES. Horari d’atenció pares: dilluns 9:50h-10:45h
 • MARTA BARBERÀ MAS TUTORA 1BACT Horari d’atenció pares: dimarts 9:50h-10:45h
 • ROSA Mª ROMERO FLORES (cap de departament). TUTORA 4ESO C Horari d’atenció pares: divendres 10:50h-10:45h
 • CRISTINA BORS TOMESCU. Horari d’atenció pares: dijous 12:05h-13:00h
 • GLORIA ISABEL GRIFO ORTUÑO Horari d’atenció pares: dimarts 12:05h-13:00h
 • JOSE GARCÍA CLARAMONTE Horari d’atenció pares: dimecres: 19:05h-20:00h

Matèries impartides.

 • Matemàtiques 1ESO.
 • Matemàtiques 2ESO.
 • Matemàtiques 3ESO.
 • Optativa taller de reforç 3ESO
 • Matemàtiques A 4ESO.
 • Matemàtiques B 4ESO.
 • Matemàtiques I i Matemàtiques CCSS I 1r Batxillerat.
 • Matemàtiques II i Matemàtiques CCSS II 2n Batxillerat.
 • Matemàtiques Generals 1r Batxillerat
 • Àmbit científic 1FPB/2FPB Informàtica d’oficina (vespertí)

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

El professorat del curs superior facilitarà a l’alumnat, amb l’assignatura de Matemàtiques avaluada negativament en el curs 2022-2023, una col·lecció d’activitats extretes dels materials de l’editorial SM i del llibre de text, per a cobrir els continguts imprescindibles del curs. Els criteris de recuperació d’assignatures pendents, es poden consultar als extractes de les programacions 23-24, i es lliuren a les famílies per a signar.

Es farà un seguiment individualitzat dels treballs i una prova de recuperació de pendents d’ESO i Batxillerat, que s’anunciarà prèviament (mes d’abril).

Orientació MATEMÀTIQUES A/B

Document orientació

Activitats complementàries.

El departament de matemàtiques incentiva  l’alumnat a participar en proves matemàtiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos matemàtics:

 • Prova Canguret 1rCicle ESO
 • Prova Cangur ESO i Batxillerat
 • Olimpíada Matemàtica ESO i Batxillerat

CLUB DE MATEMÀTIQUES

Alumnat del nostre centre es reuneix per les vesprades per a preparar aquestes proves. Us invitem a participar i gaudir d’una experiència enriquidora i divertida.

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb el vostre professor/a de matemàtiques.

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA (MATILMATES)

L’objectiu d’aquest concurs és descobrir a l’entorn que ens envolta qualsevol aspecte matemàtic, tan numèric com gràfic. La mateixa natura, l’arquitectura, la vida quotidiana… contenen formes i aspectes matemàtics. Les bases del concurs les teniu penjades a les aules i als taulers d’informació.

Bases concurs 23/24

Altres recursos d’interès.

PROVA CANGURET

http://www.canguret.es/canguret365

CALENDARI MATEMÀTIC

https://www.semcv.org/calendarimat

Departament de formació i orientació laboral

Membres (curs 2022-2023)

 • Cap de departament: Miriam Juan Canós
 • Membres del departament: Fina Barberà, Desirée Ruiz, Mª José Sales i Aitor González
 • Horari d’atenció:
  • MIRIAM JUAN: Dijous 19:05-20:00h
  • DESIRÉE RUIZ: Dimecres 13:00-13:55h
  • FINA BARBERÁ: Dimecres 11:10-12:05h
  • MARÍA JOSÉ SALES: Dijous 18:10-19:05h
  • AITOR GONZÁLEZ: Dijous 16:00 -16:55H

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.