Canvis protocol covid

  • Amb caràcter general, no serà necessari mantindre l’entrada i eixida de l’alumnat del centre de manera escalonada, per la qual cosa entraran i eixiran tots per la porta del carrer alcalde Mariano Bevià i després d’un únic timbre, que sonarà a les 7.55 hores per a l’entrada i a les 13.50 o a les 15.00 hores per a l’eixida.
  • Es prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitaran les gestions telemàtiques. Es permeten reunions de tutoria individual o grupal amb les famílies en espais ben ventilats, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.
  • Les famílies de l’alumnat i les persones que formen part de l’AMPA podran accedir a l’edifici escolar en cas que l’equip directiu així ho considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i d’acord amb el pla de contingència establit pel centre.
  • Continua sent obligatori l’ús de la màscara a l’interior dels edificis, així com la higiene de mans, la desinfecció de taules i cadires i la ventilació d’aules i altres espais.
  • En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el centre, es contactarà amb la família o tutors legals, en cas que la persona afectada siga menor d’edat, perquè acudisquen a recollir-la.