Sol·licitud de títol de Batxiller

Documentació necessària
  • Omplir per duplicat la instància de la sol·licitud (ací).
  • Original i fotocòpia del DNI.
  • Taxa del pagament del títol (veure instruccions).
  • Original i fotocòpia de la documentació que dona lloc a la bonificació o exempció de taxes (carnet de família nombrosa, certificació de discapacitat, etc).
Pagament taxa títol per Internet