Documentació

Documents per a l'alumnat Podeu descarregar i emplenar aquest documents per a:

Model de curriculum europeu

Documents per a les famílies: Podeu descarregar i emplenar aquest documents per a:

Calendari escolar del curs 2022-2023

Dossier informatiu del Centre

Justificació de faltes d'assistència

Autorització de sortida del recinte escolar

Autorització de faltes d'assistència al menjador en dies concrets

Autorització de no-assistència al menjador i/o no-utilització del transport escolar durant tot el curs escolar

Instància general

Projecte educatiu del Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulga dur a terme i és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.

Cliqueu al següent enllaç per consultar el nostre  

Plans de Centre

Programació General Anual (no administrativa)

Programació General Anual (administrativa)

Pla de foment de la lectura

Programa Banc de llibres

Programa de transició

Pla lector

Web Ajuntaments

Sant Mateu

La Jana

Traiguera

Les Coves de Vinromà

La Salzadella

Cervera del Maestrat

Tírig

Canet Lo Roig

Xert

Catí

Sant Rafael del Riu