Proves homologades A2

PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÉS I FRANCÉS

S’han convocat les proves homologades del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües corresponents al curs 2022/2023. Podeu consultar la resolució en el següent enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf

També teniu informació sobre la prova a la guia del candidat que us podeu descarregar:

Guia del candidat


REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

• Tenir 16 anys complits o complir-los l’any natural (2023) en què es realitza la prova.

• Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària o de Formació Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana, en el nostre cas IES Maestrat.

Caldrà presentar la sol·licitud de preinscripció en la Secretaria del centre. Hi haurà dos exemplars, un per a la persona interessada i l’altre per al centre.


CALENDARI DE MATRÍCULA
• Matrícula: Del 2 al 13 de febrer de 2023.

Llistes provisionals d’alumnat admès: 15 de febrer 2023.
• Reclamacions: 16, 17 i 20 de febrer de 2023.
• Llistes definitives d’alumnat admès: 21 de febrer 2023.

REALITZACIÓ DE LES PROVES:

  • ANGLÉS: 21 de març de 2023
  • FRANCÉS: 22 de març de 2023

PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS:

Abans del 5 de maig


ESTRUCTURA DE LA PROVA
• La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

La guia de la persona candidata per a les proves 2022-23 (es publicarà el 30 de gener de 2023).

Més informació en la pàgina de la Conselleria d’Educació: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades