AMPA IES Maestrat

Què és l’AMPA?

Som una associació de mares i pares d’alumnat. Som una entitat sense ànim de lucre a la qual poden associar-se voluntàriament tots els pares, mares i tutors o tutores legals de l’alumnat matriculat al centre IES Maestrat.

Finalitat de l’AMPA

1. Defensar els interessos dels pares i mares de l’alumnat.
2. Assessorar, orientar i ajudar a les famílies, a la defensa i exercici dels drets dels seus fills i filles i el millor compliment dels seus deures.
3. Promoure que les autoritats competents adopten mesures per a la permanent
millora de l'educació de l'alumnat i del centre educatiu.
4. Representar als pares i mares de l’alumnat.
5. Desenvolupar activitats formatives dirigides tant a les famílies, com a l'alumnat.

Per què associar-te a l’AMPA?

Reuneix els pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat per poder participar i intervenir en les decisions i prendre consciència de la necessitat d’exercir els nostres drets. En associar-te tens l’oportunitat d’intercanviar opinions i experiències, debatre i elaborar propostes, organitzar activitats i treballar en equip.
L’activitat que desenvolupen les persones associades té caràcter voluntari i gratuït. Es pot mantenir la condició de persona associada, mentre que es complisca el requisit imprescindible de tindre fills i/o filles escolaritzats al centre.

Drets i deures dels associats

Drets de les persones associades:
• Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals.
• Elegir i elegir-te per a càrrecs directius.
• Proposar millores per a l’activitat de l’AMPA.
• Manifestar per escrit als òrgans de govern, queixes de l’associació o de les seues
activitats.
Deures de les persones associades
• Pagar la quota establerta per l’AMPA.
• Vetlar pels interessos de l’alumnat.

Finançament actual de l’AMPA

- Quotes de les persones associades. Quota anual (curs 22-23) de 12 € per família.
- Full d'inscripció (pdf).

Serveis que ofereix l’AMPA

- Atenció a les famílies per a escoltar els seus problemes relacionats amb l’institut, atendre les seues demandes o traslladar les seues peticions als òrgans col·legials.

- Representació de les famílies davant el Consell Escolar, principal òrgan de participació i gestió del centre.

- Promoure la participació de les famílies a les eleccions al Consell Escolar, així com la seua implicació en assemblees i activitats organitzades per l’AMPA.

- Col·laboració en les activitats complementàries proposades per l’institut.

Notes finals

Cal que us animeu a participar de manera activa en l’Associació, així podeu contribuir a millorar el lloc on els nostres fills i/o filles s’eduquen i passen gran part de la seua vida. Com més siguem, més se’ns escoltarà i més avantatges podrem aconseguir.
ASSOCIA’T I PARTICIPA EN L’AMPA DEL TEU INSTITUT !

* Full d'inscripció (pdf).

* Presentació de l'AMPA IES Maestrat (pdf).

Troba’ns a:

Contacta AMPA

Formulari general de contacta amb l’AMPA de l’IES Maestrat de Sant Mateu.

Nom(Requerit)

Vídeo presentació