Projecte educatiu del Centre (PEC)

Projecte Educatiu de Centre

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona un centre educatiu.

Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptats a la realitat de l’entorn del seu alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d’organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa.

Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme i és objecte d’inspecció per part de l’administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s’adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.

L’últim PEC de l’IES Maestrat va ser aprovat en claustre el dia 07/11/2018 i en Consell Escolar el dia 12/11/2018.

Altres documents del centre