Regulació de la convivència

ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE DE L’ALUMNAT

- Al matí s'obri la porta exterior del centre a les 8:15h. A les 8:20h sona el timbre i l'alumnat entra a les aules.

- Després es tanca la porta exterior i l’alumnat que hi arriba tard ha de trucar i presentar al tutor/a de grup un justificant del retard, signat pels pares/mares o altres tutors/es legals. Si el retard és considerable, aquests han d'esperar a entrar a l'aula a l'hora següent de classe.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA I JUSTIFICACIÓ DE FALTES DE L’ALUMNAT

- Els/les pares/mares o altres tutors/es legals dels alumnes han de justificar al tutor/a del grup l'absència i/o el retard dels/les alumnes. Cal utilitzar el model del centre, correctament emplenat.

- L’alumnat transportat haurà d’avisar a Consergeria (tel. 964 33 60 90) en cas de no assistir al menjador o de no agafar l’autobús. A més, els pares/les mares o altres tutors/es legals n’hauran de justificar la falta en ambdós casos.

- El professorat introdueix les faltes al lloc web: docent.edu.gva.es i les famílies poden consultar-les a Internet mitjançant Web Família.

El/la tutor/a del grup, quan finalitza el mes, ha d’enviar als pares i mares o altres tutors/es legals (que ho vulguen) el resum de les faltes d’assistència i les incidències que s’hi hagen produït. Posteriorment, han de recollir els fulls-resum que han d’estar signats
pels pares/mares o altres tutors/es legals. En cas contrari, el/la tutor/a del grup ha de telefonar a la família.

NORMATIVA DE L’AULA

ORDRE

- Cada alumne/a té adjudicades una taula i una cadira. El professorat ha de vetlar perquè els diferents grups d'alumnes es responsabilitzen d'una utilització correcta de les aules i de totes les instal·lacions del centre, del mobiliari i del material escolar.
NETEJA

- Cada grup és responsable de l'estat de la seua aula. El professorat fa que això es complisca. El professor o professora que utilitze una aula que haja quedat lliure d'un altre grup, o bé una de les aules específiques, ha de procurar que l'alumnat arreplegue els papers del terra i deixe en ordre les taules i les cadires.

- És molt important que els/les alumnes prenguin consciència i es responsabilitzen de l'estat del seu lloc de treball.

- Cal recordar que no està permès menjar o beure a l'aula en hores de classe i que en finalitzar-les, cal pujar les cadires damunt les taules, i tancar els llums i les finestres.
ORGANITZACIÓ

- El/la tutor/a del grup fixa l'ordre de col·locació de l'alumnat a l'aula, d'acord amb l'equip educatiu. El professorat pot optar per fer canvis en l'organització de l'aula durant la seua hora de classe i, posteriorment, ha de deixar l'aula tal com l'havia dissenyada el tutor/a del grup.

- En hores de classe, el professorat pot donar permís als alumnes per anar al WC. Un alumne/a no podrà anar al servei en el moment de sonar el timbre, entre classe i classe.

GESTIÓ DE LES INCIDÈNCIES. EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

PROCEDIMENT

- Quan l'alumnat falte a l’ordre infringint els seus deures o les normes del RRI del centre, si el/la professor/a ho considera convenient, ompli un Full d’Incidències on explica els fets ocorreguts i tipifica la falta com a lleu, greu o molt greu (segons les normes).

- Davant d’una falta greu, el professorat implicat, juntament amb la cap d’estudis, decideixen quina n’és la sanció. 

- En el centre està prohibida la realització de vídeos i/o fotografies sense una autorització prèvia. El mal ús del mòbil suposa l’obertura d’un expedient disciplinari que pot suposar una expulsió.

- Es poden aplicar treballs comunitaris (neteja d’aules, pati...), privació de participar en alguna activitat extraescolar, de gaudir del temps d’esbarjo, etc. Negar-se a fer un treball comunitari sense motius justificats, es considera una falta greu. L’acumulació de faltes greus pot donar lloc a no participar en les activitats extraescolars que impliquen un viatge, com les de fi de curs de 4t d’ESO, Port Aventura, altres activitats extraescolars. 

L’acumulació de 3 faltes greus o 1 de molt greu suposa la incoació d’un expedient disciplinari. La incoació d’un expedient implica el nomenament d’un/a professor/a com a instructor/a que investiga els fets i n'informa la direcció del centre, el Consell Escolar i la Direcció Territorial. En cas que l’expedient implique una sanció, es regula per la “Tipificació de faltes” i el Decret 39/2008 publicat en el DOGV Núm. 5738/09.04.2008.

ACORDS DE L’EQUIP EDUCATIU D’ESO

1. Es valora la bona conducta de l'alumnat:

Inici classe
 • Estar assegut/da i preparar el llibre i/o el quadern corresponents.

Durant la classe
• Estar atent/a a les explicacions.
• Preguntar dubtes.
• Participar activament quan es fan preguntes.
• No interrompre la classe.
• Ajudar els companys i les companyes.
• Aprofitar el temps que es dona per a fer els exercicis.
• Demanar torn de paraula per a parlar.

Després de la classe
• Apuntar les tasques a l’agenda. 
• Romandre dins de l'aula.
2. Es recorda al professorat que:

• La puntualitat és imprescindible.
• Cal passar llista diàriament a totes les classes.
• Si en entrar a classe s'hi troba algun alumne/a d'una altra classe, cal anotar-ne el nom i comunicar-ho al professor/a de la classe on hauria de ser.
3. Es recorda a l'alumnat que:

• Les taules i les cadires han d'estar separades de la paret i dels radiadors.
• No està permés quedar-se en el passadís entre classe i classe.
• La classe ha d'estar neta i ordenada, sense papers a terra.
• No està permés trencar, jugar o endur-se el clarió de l'aula.
• Es pot anar al lavabo durant el pati. En hores de classe, només s'hi pot anar si és estrictament necessari i si el professorat d'aula dona el permís. No s'hi pot anar durant el canvi de classe
• Els escrits han d'adaptar-se a les normes acordades en el nostre centre respecte a la presentació dels treballs.
• Davant de tres retards o tres amonestacions, el professorat pot posar un full d'incidències.